Foto: Bufab.

Apr 27, 2017

Bufabs bästa hittills


Rörelseresultatet i kvartalet, 90 MSEK, är Värnamoföreagets bästa hittills.

Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 815 (718) MSEK. Den organiska tillväxten var 10 procent, varav ungefär hälften på grund av positiva kalendereffekter
Orderingången var något lägre än nettoomsättningen
Rörelseresultatet ökade till 90 (71) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 11,0 procent (9,9)
Resultatet per aktie ökade till 1,63 (1,30) SEK
  

VD-kommentar
Under första kvartalet 2017 ökade nettoomsättningen med 13 procent, framförallt beroende på stark organisk tillväxt. Denna berodde i sin tur främst på god efterfrågan och ökad marknadsandel, men också på att kvartalet hade fler arbetsdagar än samma kvartal föregående år.

I vårt största rörelsesegment, International, fortsatte vi att ta marknadsandelar. I likhet med tidigare år handlade det om många små nya affärer med många kunder i de flesta av våra marknader. Affärerna har kommit till genom systematisk marknadsbearbetning under lång tid. I de flesta av de länder där vi är verksamma är vår marknadsandel än så länge mycket låg, vilket gör att det finns gott om affärsmöjligheter att bearbeta även framöver. Ökad marknadsandel i kombination med fler arbetsdagar ledde till god organisk tillväxt. Tillväxten var spridd över de flertalet av de industrier vi bearbetar, där endast telekom- och elektroniksegmentet var fortsatt svagt. Våra enheter i Centraleuropa, Östeuropa och Finland utvecklades väl, medan vi såg en något svagare utveckling i södra Europa och i Asien.

Även i Sverige ökade vår marknadsandel under kvartalet. Det är särskilt glädjande, eftersom vi för några år sedan upplevde svårigheter med att växa på vår hemmamarknad. Vi genomförde då ett större program med en rad åtgärder för att förbättra säljorganisationen och säljarbetet. Programmet har lett till ett starkare inflöde av nya affärsmöjligheter, vilket nu också börjar synas i faktureringen. På den svenska marknaden upplevde vi i kvartalet också en tydlig ökning av den underliggande efterfrågan på bred front. Det är ingen enskild kund eller kundgrupp som utmärker sig, utan det verkar handla om en generell ökning av industrins orderingång och produktion i perioden, möjligen förstärkt av lagerpåfyllnad. Detta stämmer väl med signaler från marknaden, till exempel i form av ett mycket högt inköpschefsindex.

Bruttomarginalen stärktes väsentligt jämfört med samma kvartal föregående år, men var något svagare än under det fjärde kvartalet 2016. Vi arbetar vidare med våra program för att konsolidera leverantörsbasen och förbättra samarbetet med våra bästa leverantörer. Dessa program syftar till lägre inköpspriser, men också till att stärka Bufab inom andra områden som till exempel logistik,kapitaleffektivitet, kvalitet och hållbarhet. Liksom under tidigare kvartal hade vi under perioden fortsatt god nytta av de inköpsbesparingar vi på detta vis har genomfört det senaste året. Vi ser dock nu tydligt att högre priser på viktiga råmaterial skapar ett pristryck från våra leverantörer, vilket alltså nu också börjat synas i vår bruttomarginal. Bufab kommer att behöva kompensera för de ökade kostnaderna genom prishöjningar mot kund, ett arbete som redan är påbörjat.

God tillväxt i kombination med högre bruttomarginal ledde till stärkt rörelsemarginal. Rörelseresultatet i kvartalet, 90 MSEK, är Bufabs bästa hittills.

De förvärv vi har gjort under de senaste åren fortsätter att utvecklas väl. Arbetet med att hitta fler lämpliga förvärvskandidater fortsätter.

Sammantaget är vi nöjda med inledningen på året. Vi ser att vår strategi fungerar, vilket ger extra fin utdelning i ett kvartal med många arbetsdagar och bättre underliggande efterfrågan. Det saknas dock inte utmaningar framöver. Till exempel kräver det hårt arbete att försvara bruttomarginalen i ett läge med stigande råmaterialpriser, utan att tappa i tillväxt. I det andra kvartalet har vi färre arbetsdagar än föregående år, vilket också syns i vår orderingång för första kvartalet, men vi är optimistiska inför 2017 som helhet.

 

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef

Bufab AB (publ) är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 24 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 000 anställda.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT