Foto: Bufab.

Feb 21, 2017

Bufabs bästa år hittills


Värnamoföretaget lämnar rapport och uppvisar såväl ökad tillväxt som förbättrad rörelsemarginal.

Fjärde kvartalet 2016

Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 699 (612) MSEK. Den organiska tillväxten var 4 procent
Orderingången var väsentligt högre än nettoomsättningen
Rörelseresultatet ökade till 53 (38) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 7,6 procent (6,2)
Resultatet per aktie minskade till 0,22 (0,49) SEK på grund av en jämförelsestörande post avseende skatt. Justerat resultat per aktie ökade till 0,85 (0,49) SEK

Helåret 2016

Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 2 847 (2 458) MSEK. Den organiska tillväxten var 4 procent
Orderingången var högre än nettoomsättningen
Rörelseresultatet ökade till 272 (197) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 9,5 procent (8,0)
Resultatet per aktie ökade till 4,29 (3,27) SEK och justerat resultat per aktie till 4,92 (3,27) SEK
Såväl nettoomsättning, rörelseresultat som resultat efter skatt var de högsta Bufab åstadkommit någonsin
Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen för 2016 till 2,00 (1,70) SEK per aktie

Jörgen Rosengren, VD och koncernchef, kommenterar:

Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 14 procent. Ökningen berodde dels på organisk tillväxt på flertalet marknader, dels på goda bidrag från våra förvärv, som alla utvecklades väl.

Liksom tidigare under året såg vi en betydande förstärkning av bruttomarginalen jämfört med föregående år, främst tack vare inköpsbesparingar. Å andra sidan var rörelsekostnaderna i kvartalet höga, delvis beroende på ej återkommande förvärvsrelaterade kostnader på 6 MSEK. Av dessa hänförde sig 3 MSEK till en ökad tilläggsköpeskilling för ett av våra förvärv, som utvecklats betydligt bättre än väntat. Trots dessa kostnader åstadkom vi en rejäl förbättring av rörelsemarginalen, och rörelsevinsten ökade med 39 procent.

Både Sweden och International förbättrade sin nettoomsättning och rörelseresultat. Särskilt glädjande var den starka utvecklingen i segment Sweden, som åstadkom sitt bästa resultat på tre år trots svag svensk krona och måttlig tillväxt i industrin. Rörelsevinsten i segmentet ökade med 58 procent. Även segment International utvecklades i rätt riktning men tyngdes i kvartalet av något för höga rörelsekostnader.

Sammantaget är vi nöjda med utvecklingen under det fjärde kvartalet och 2016 som helhet. En kraftig ökning av nettoomsättning, rörelsevinst, nettovinst och kassaflöde gjorde att vi under året åstadkom Bufabs bästa resultat hittills. Utvecklingen är inte en slump utan ett resultat av målmedvetet arbete enligt den tillväxtstrategi som vi lade fast 2012.

Vårt långsiktiga arbete med att utveckla vår kompetens och våra arbetssätt i försäljnings­organisationen har lett till ökade marknadsandelar och därmed tillväxt trots en ljummen industrikonjunktur. Svaga europeiska valutor och en stark USD har vi lyckats kompensera med prishöjningar samt genom systematisering och professionali­sering av inköpsarbetet. Vi har på så sätt lyckats stärka brutto­marginalen kraftigt under året. Detta arbete har också bidragit till lägre rörelsekapitalbindning och därmed starkt kassaflöde.

Förvärvet av Montrose Holdings Ltd i Storbritannien i december är vårt fjärde förvärv på två år och visar att vår förvärvsstrategi fortsätter att ge resultat. De förvärvade bolagen utvecklas väl, fungerar bra ihop med övriga dotterbolag och bidrog starkt till Bufabs resultatutveckling och kassaflöde under året. Vi utvärderar löpande ytterligare förvärvsmöjligheter.Vi har tack vare gott kassaflöde 2016 och ett utökat kreditutrymme finansiell kapacitet till fler förvärv.

Vi har arbetat intensivt med utvecklingen och införandet av "Bufab Best Practice": arbetssätt, processer och system för försäljning, inköp, kvalitet och logistik. Arbetet syftar främst till förbättrad tillväxt, effektivitet och hållbarhet, men också till att kunna erbjuda förvärvade bolag bättre utveckling. Parallellt inför vi koncernens nya IT-system, som nu är fullt ut implementerat i huvuddelen av våra dotterbolag. Dessa initiativ stöds av utbildnings­insatser inom Bufab Academy.

Vi kan alltså summera ett framgångsrikt 2016. Inför 2017 ser vi utmaningar i de rådande valutakurserna och även i en trend mot ökande råmaterialpriser. Å andra sidan hoppas vi att även framöver kunna öka vår marknadsdel. Vi såg också en god orderingång under det fjärde kvartalet vilket bådar gott inför inledningen av 2017.

Vi fortsätter därför på den inslagna vägen och har goda förhoppningar om att kunna fortsätta Bufabs fina utveckling även framöver.

 

Bufab AB (publ) är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 24 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 000 anställda.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT