Oct 23, 2020

Bufab levererar sin bästa nettovinst någonsin


Vd kommenterar resultatet.

God tillväxt och kraftigt ökad vinst. Starkt kassaflöde.

VD-kommentar

Under tredje kvartalet 2020 levererade Bufab sin bästa nettovinst under ett enskilt kvartal någonsin, och dessutom ett starkt kassaflöde.

Även under årets första nio månader var resultatet det bästa någonsin. Det är ett styrkebesked mot bakgrund av den coronapandemi som fortfarande pågår för fullt i de flesta länder där Bufab är verksamt. Den har lett till en negativ organisk tillväxt för niomånadersperioden på -10 procent, det största försäljningstappet sedan 2009.

Att vi trots det kan åstadkomma en så stark resultatökning har vid sidan av goda bidrag från våra två senaste förvärv tre orsaker. För det första fick vi tidigt kunskap om coronapandemin och hur man kan hantera en sådan från våra dotterbolag i Asien. När sedan pandemin kom till Europa och Nordamerika kunde vi agera snabbt, flexibelt och kraftfullt för att skydda våra anställda, våra kunder och vår verksamhet. Det var centralt för att kunna upprätthålla stabila leveranser med god kvalitet till våra tusentals kunder över hela världen.

För det andra hade vi redan under hösten 2019 inlett ett omfattande effektiviserings- och besparings­program. Detta kunde därför snabbt utvidgas till 100 MSEK på helårsbasis med full effekt från januari 2021. Programmet går enligt plan och kommer att nå sina mål till i sammanhanget låga omstrukturerings­kostnader.

Den tredje och viktigaste orsaken är att Bufab som handelsföretag har en flexibel och snabbrörlig affärsmodell, vilket har varit en mycket stor tillgång under hela 2020. Praktiskt visade sig detta när våra 43 dotterbolag påbörjade arbetet och på kort tid genomförde de åtgärder som krävdes för att anpassa sig till utvecklingen.

Under det tredje kvartalet såg vi en gradvis återhämtning av efterfrågan i samtliga segment, och försäljningen var mot slutet av kvartalet i nivå med 2019. Tillsammans med förbättrad bruttomarginal och sänkta kostnader ledde återhämtningen till en kraftigt ökad rörelsevinst och rörelsemarginal. Kostnadsnivån förtjänar att kommenteras särskilt. Besparingsprogrammet på 100 MSEK visade goda resultat under kvartalet. Organisationen lyckades leverera samma omsättning som föregående år trots att antalet anställda minskat med 8% (justerat för förvärv). Det beror på ett systematiskt arbete med effektivisering och investeringar i digitalisering. Detta ingår i vår ”Leadership”-strategi, som har accelererat under året. Därutöver har samtliga affärsenheter uppvisat mycket god kostnadskontroll. Resultatet är stora kostnadsbesparingar i kvartalet, trots att vi nästan helt har avstått från att söka statliga stöd i perioden.

Bufab är ett tillväxtbolag. Vi har haft tillväxt 7 år i rad och tänker inte bryta den trenden. Därför arbetar vi nu intensivt med att fortsätta att bygga starka kundrelationer, trots de praktiska begränsningar som pandemin medför. Vi fortsätter också att investera i vårt Sales Excellence-program, vilket är viktigt för motivationen och utvecklingen i säljorganisationen. Dessa åtgärder ingår i vårt tema ”Restart” med huvudfokus på att driva fortsatt tilväxt.

Även vår förvärvsstrategi har varit en stark tillgång under året på så sätt att våra senaste förvärv HT BENDIX och American Bolt & Screw har gett mycket goda resultatbidrag. I nuvarande marknad skapas affärsmöjligheter för de starkaste bolagen som har förmåga att investera. Bufab har den förmågan och ser många möjligheter på alla marknader. Vi arbetar vidare med lovande förvärvskandidater.

Coronapandemin är en unik händelse. Det är på sin plats med ödmjukhet inför den osäkerhet och de risker som den för med sig. Bufab följer utvecklingen noga, och prioriterar i första hand hälsa och säkerhet. Men vi vill också kunna erbjuda våra kunder, anställda och ägare stabilitet och trygghet framöver. Vår lägre kostnadsbas och stabila marginal samt vårt starka kassaflöde ger flexibilitet och styrka. På så sätt står vi väl rustade för olika tänkbara marknads­scenarier. Och vi kan också fortsätta investeringarna i vår Leadership-strategi.

Allra viktigast för vår framgångsrika utveckling hittills i år är så klart vår personal som består av över 1 300 ”Solutionists” i 28 länder. Jag vill verkligen tacka alla som med fantastisk flexibilitet och gott affärsmannaskap har åstadkommit storverk. Den insatsen gör det nu möjligt för oss att fokusera på kunderna, och att blicka framåt mot fortsatt lönsam tillväxt.


Jörgen Rosengren
VD och koncernchef

Tredje kvartalet  i siffror 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 1 181 (1 044) MSEK. Den organiska tillväxten
  var +1 procent och orderingången högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 61 procent till 142 (89) MSEK och rörelsemarginalen till 12,1 (8,5) procent
 • Det operativa kassaflödet ökade till 190 (122) MSEK
 • Resultatet per aktie ökade till 2,46 (1,57) SEK
 • Besparingsprogrammet om 100 MSEK levererar enligt plan

Januari - september 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 3 518 (3 223) MSEK. Den organiska tillväxten
  var -10 procent och orderingången var i linje med nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 16 procent till 361 (311) MSEK och rörelsemarginalen till 10,2 (9,6) procent
 • Det operativa kassaflödet ökade till 391 (255) MSEK
 • Resultatet per aktie ökade till 6,01 (5,72) SEKLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

  "Våga ta steget till automation"

  Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
  123