Smältverk Kokkola. Foto: Boliden/Päivi Karjalainen.

Feb 13, 2020

Minskat resultat för Boliden


Sänker utdelningen.

Försäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet var 12 972 (12 543) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 721 (2 001) MSEK. För helåret uppgick försäljningsintäkterna till 49 936 (52 454) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 7 035 (9 074) MSEK.

Lägre halter i Aitik, Kevitsa och Garpenberg påverkade volymerna negativt samt strejker i Finland påverkade rörelseresultatet med cirka -100 MSEK. Tidigarelagda expansionsprojekt har medfört högre investeringar.

Inom Boliden Gruvor minskade rörelseresultatet till 890 (1 384) MSEK till följd av bland annat lägre halter vilket delvis motverkades av en starkare USD.

Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 759 (575) MSEK. Förbättrade zinksmältlöner och högre metallpriser i svenska kronor bidrog positivt medan kostnader hänförliga till ett planerat underhållsstopp i Rönnskär och strejker i Finland påverkade negativt.

Styrelsen föreslår en utdelning på 7,00 (8,75) SEK per aktie.

"Året som helhet har visat på hög produktionsstabilitet samtidigt som flera stora investeringsprojekt bedrivits inom både Gruvor och Smältverk," säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT