Boliden Garpenberg

Boliden Garpenberg. Foto: Boliden/Tomas Westermark.

Apr 27, 2021

Boliden miljardinvesterar i Kristineberg


Ökar omsättning och resultat i första kvartalet.

Gruvföretaget Boliden presenterade på tisdagen sin delårsrapport för första kvartalet. Samtidigt meddelar bolaget att man kommer att utvidga verksamheten i Kristinbergsgruvan, en investering om 1 250 miljoner kronor som beräknas vara genomförd till 2023.

Starkt första kvartal

Försäljningsintäkterna för det första kvartalet var 17 083 (13 210) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 449 (1 504) MSEK. 

-  Inriktningen mot flera metaller kritiska för klimatomställningen och många större produktionsenheter innebär en grundstabilitet gentemot både marknadsförutsättningar och produktionsfaktorer. I detta kvartal har den starka utvecklingen av framför allt kopparpriset varit bidragande till ett starkt kassaflöde, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 1 631 (318) MSEK främst beroende på högre metallpriser och villkor. Aitiks anrikade volym minskade jämfört med föregående kvartal till följd av tidigare kommunicerade produktionsstörningar i form av hydraulikproblem och produktionsstopp samt hög sjukfrånvaro. Garpenbergs anrikade volym nådde samtidigt en ny rekordnivå. Den anrikade volymen i Bolidenområdet, Kevitsa och Tara var något lägre än föregående kvartal.  

Inom Boliden Smältverk var volymerna i stort sett oförändrade. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager minskade till 949 (1 117) MSEK till följd av att högre metallpriser inte fullt ut kompenserade för svagare USD och lägre smältlöner. Rönnskärs koppar- och ädelmetallproduktion var något lägre än både föregående kvartal och ifjol medan produktionen av koppar och guld i Harjavalta noterade nya rekord. Produktionen i Kokkola, Odda och Bergsöe var stabil.

Covid-19

Covid-19 pandemin har förorsakat ökad korttidsfrånvaro, logistikstörningar samt utmaningar inom råmaterialförsörjning. Boliden planerar för normal drift av verksamheten under kommande kvartal men det föreligger fortsatt förhöjd risk kopplat till effekter av covid19 pandemin. Kommande underhållsstopp, från och med andra kvartalet 2021, utgör ett särskilt riskmoment i detta avseende. 

Miljardinvesterar i Kristineberg

Boliden har beslutat att investera 1 250 MSEK med syfte att utvidga Kristinebergsgruvan mot Rävlidenmineraliseringen. Merparten av investeringen är villkorad av erhållet tillstånd för produktionsökning. Expansionen förväntas bidra till att anrikad volym i Bolidenområdet ökar till 1,8 Mton.

-  Detta är ett mycket angeläget steg i att framtidssäkra hela Bolidenområdet. Utvidgningen och modernisering av gruvan kommer ske i flera steg där vi naturligtvis också kommer utvärdera möjligheter för fossilfri teknik. Parallellt kommer vi även fortsätta med prospekteringsinsatser i området, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor.

Produktion förväntas inledas under 2023

Boliden har lämnat in en ansökan om utvidgad produktion i Kristinebergsgruvan till Mark- och miljödomstolen. Samtidigt har beslut fattats att genomföra förberedande investeringar i bland annat infrastruktur och vattenrening. Villkorat av att ansökan godkänns fullföljer Boliden investeringen vilket bland annat inkluderar en ny ramp samt en ny krossanläggning. Investeringen uppgår till 1 250 MSEK och produktion förväntas inledas under 2023. En genomförd utvidgning innebär, utöver ökad gruvproduktion, att livslängden för Kristinebergsgruvan förlängs samt att kapacitetsutnyttjandet i Bolidenområdets anrikningsverk förbättras.

Genomförd prospektering av Rävlidenmineraliseringen har resulterat i 8,4 Mton antagen och indikerad mineraltillgång med möjlighet till ytterligare tillskott. Fyndigheten innehåller koppar, zink, bly, silver och guld.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117