Foto: CybAero.

Jun 14, 2017

Blåsigt för drönarföretaget


Linköpingsföretaget uppger idag att man befinner sig i en "ansträngd likviditetssituation". Kapitalet för den löpande driften beräknas vara förbrukat i slutet av juni 2017.

Kapitalet för den löpande driften beräknas vara förbrukat i slutet av juni 2017 om inte ytterligare kapital tillskjuts. Det skriver CybAero i ett pressmeddelande.

Bolaget arbetar för närvarande intensivt med fortsatt finansiering av bolaget.

I förra veckan offentliggjorde bolaget årsredovisningen för 2016, med en oren revisionsberättelse. Motivet för den orena revisionsberättelsen var enligt revisorerna följande (citat ur revisionsberättelsen): 

”Enligt vår uppfattning har årsredovisningen, på grund av hur betydelsefullt det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden är, inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger inte en rättvisande bild av Cybaero ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.”

”Bolaget redovisar fordringar på beställare om 48,3 (45,6) MSEK. Av förvaltningsberättelsen framgår att leveransprojekt försenats och fördyrats till följd av vidare insatser i utveckling, tester, systemintegration och leveransförberedelser. De slutliga fabrikstesterna som var planerade att genomföras under 2016 är ännu inte färdigställda. Omständigheterna är av betydelse för bedömningen av värdet på tillgångsposten och det kan inte uteslutas att kunden helt eller delvis ifrågasätter betalningsskyldighet. Fordringar på beställare är därmed behäftat med nedskrivningsbehov. Nedskrivningsbehovets storlek är svårbedömt men vi bedömer att det är väsentligt.”

”Vidare finns balanserade utgifter för utvecklingsarbeten till ett värde om 40,0 (46,5) MSEK. För att aktivering ska kunna göras krävs att det finns ekonomiska förutsättningar för att realisera förväntade fördelar. Som följd av den osäkerhet som finns avseende betalningen av fordringar på beställare i kombination med att finansiering inte föreligger i tillräcklig omfattning och att resultatutvecklingen är negativ anser vi att kostnaderna inte längre är balansgilla. Detta medför ett nedskrivningsbehov om 40,0 MSEK och att balansposten inte är redovisad i enlighet med årsredovisningslagen. Resultaträkningen skulle ha belastats med motsvarande belopp för nedskrivningen.”

”Som framgår av förvaltningsberättelsen har bolaget behov av tillskott av kapital. Finansiering var vid avgivandet av revisionsberättelsen inte säkerställd varför det finns en betydande osäkerhet om bolagets förmåga till fortsatt drift.”
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT