Foto: Volvo Ghent.

Dec 4, 2018

Bilförsäljningen minskade med över 20% i november


Dramatisk minskning från förra året

Under november månad 2018 nyregistrerades 26 357 personbilar, en minskning med 20,6 procent jämfört med november månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Den 1 juli infördes det nya Bonus malus-systemet för nyregistrerade personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Miljöanpassade fordon, så kallade klimatbonusbilar, med inga eller mycket låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora klimatutsläpp de har. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil var i november knappt 12 procent.

De högre fordonsskatterna på nyregistrerade dieselbilar som Bonus malus-systemet innebär gjorde att många togs i trafik före den 1 juli. Det medförde att andelen nyregistreringar av dessa minskade med 37 procent under november månad jämfört med samma månad föregående år.

Av de nyregistrerade bilarna var 25 824 av årsmodell 2016 eller senare och 533 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 27 854 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 1 497 fordon.

64 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 28 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 201 under november, vilket är en minskning med 28,7 procent jämfört med november året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 477, en minskning med 33,1 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 724, en ökning med 4,5 procent jämfört med november 2017.

Nyregistreringar januari – november 2018
Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 4,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 129 232, en minskning med 26,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 14,6 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 11,0 procent under samma period 2017.

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2018 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats, www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Statistiknyhet om nyregistreringar för december publiceras den 3 januari 2019 kl. 09.30.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123