Peter Rejler. Foto: Johan Olsson.

Feb 9, 2017

Beslutar om företrädesemission om 200 miljoner


Teknikkonsulten levererar nollresultat och vill nu öka takten i omställningsarbetet.

Teknikkonsulten Rejlers har beslutat genomföra en företrädesemission om cirka 200 MSEK för att accelerera omställningsarbetet och stärka bolagets finansiella ställning. Rejlers levererar idag även rapport för fjärde kvartalet.

Fjärde kvartalet
» Omsättningen ökade med 15 procent till 673,7 MSEK (586,7)
» Den organiska tillväxten var 7 procent, justerat för valutakurseffekter
» Rörelseresultatet blev 6,0 MSEK (9,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,9 procent (1,6)
» Omstruktureringskostnader uppgick till 11,8 MSEK (-)
» Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader var 17,8 MSEK (9,1) vilket ger en justerad rörelsemarginal på 2,6 procent (1,6)
» Resultat efter skatt blev 0,0 MSEK (5,2) 
 

"Tillväxttakten under kvartalet uppgick till 15 procent, och förklaras främst av genomförda förvärv som utvecklats i linje med plan. Den organiska omsättningstillväxten, justerad för valuta, uppgick till 7 procent," skriver bolagets vd och koncernchef Peter Rejler i rapport. "Rörelseresultatet uppgick till 6,0 MSEK, med en marginal om 0,9 procent. Kvartalets svaga resultatutveckling är huvudsakligen relaterad till fortsatta förluster inom ICT- och järnvägsområdet i Norge samt neddragningar inom process- och kärnkraftsverksamheten i Sverige, till följd av lägre efterfrågan. Resultatutvecklingen är givetvis inte tillfredsställande och vi arbetar sedan en tid med flera initiativ för att, över tid, åter nå vårt långsiktiga marginalmål om 8 procent. Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader ökade till 17,8 MSEK (9,1) under kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal på 2,6 procent (1,6)."

"Den pågående omställningen av koncernens verksamhet, genom effektivisering, översyn av olönsamma områden och ett större fokus på digitalisering av processer och IT-lösningar, visar kontinuerligt på en ökad beläggning. Vi följer en övergripande strategi och har för avsikt att intensifiera denna omställning ytterligare för att säkra och stärka vår marknadsposition. Vi fortsätter att expandera i Norden samt genomföra selektiva strategiska förvärv. "

"Som en följd av detta och i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och öka operativ flexibilitet föreslår styrelsen en företrädesemission om cirka 200 MSEK för befintliga aktieägare. Rejlers utdelningspolicy, att cirka 50 procent av bolagets resultat efter skatt ska delas ut, står fast. Mot bakgrund av att bolaget gör en företrädesemission så föreslår styrelsen för Rejlers årsstämma att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Vårt långsiktiga mål om att över tid förbättra rörelsemarginalen till 8 procent ligger fast, liksom att uppnå tillväxtmålet 2020-3030-4040 genom att fokusera på utvalda områden och på att bli mer effektiva och mer lönsamma."  

Emissionen måste godkännas av en extra bolagsstämma.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT