Beijer Alma henrik_perbeck

Henrik Perbeck. Foto: Beijer Alma.

Aug 16, 2019

Beijer Alma: Starkt resultat trots svajig efterfrågan


Förvärv kompenserade delvis för minskande efterfrågan mot slutet av kvartalet.

Beijer Almas nettoomsättning uppgick under första kvartalt till 1 248 Mkr (1 216). Rörelseresultatet uppgick till 163 Mkr (187), vilket motsvarar en rörelsemarginal på
13,0 procent (15,4). Periodens orderingång sjönk till 1 182 Mkr (1 243) jämfört med motsvarande period föregående år.

Den blandade efterfrågesituationen för Beijer Alma speglar den alltmer osäkra omvärld vi och våra kunder verkar i. Med bred kundspridning inom olika industrier kan vi konstatera att det varit hög aktivitet hos många, till exempel inom försvars-, verkstads- och offshoreindustrin. Inom fordonstillverkning och eftermarknad samt telecom har vi däremot känt av en tydlig avmattning i relation till förra året, kommenterar Henrik Perbeck, VD och koncernchef.

Trots den blandade efterfrågesituationen så är kvartalsresultatet det näst bästa i koncernens historia.

Inom Lesjöfors minskade orderingången för båda affärsområdena. Inom Industri har fordonsindustrin avmattats främst i Tyskland. Inom övriga kundsegment var efterfrågan fortsatt god. För Chassifjädrar har efterfrågan hos slutkunderna varit betydligt lägre än fjolårets osedvanligt höga volymer.

Habias starka kvartal drevs av hög aktivitet inom Övrig Industri från kundsegmenten försvar, industri och offshore. Telecom fortsatte i nivå med de senaste tre kvartalen men lägre än under andra kvartalet i fjol, vilket var den huvudsakliga orsaken till Habias minskade orderingång.

Beijer Tech hade ytterligare ett starkt kvartal med lönsam tillväxt och ökande orderingång. Organisk tillväxt från de flesta kundsegment och geografier understöddes av tilläggsförvärv med strategiskt fokus att bredda kundbasen och öka förädlingen.

Förvärv
Hittills i år har fem tilläggsförvärv genomförts varav tre under andra kvartalet. På årsbasis bidrar dessa förvärv med 350 MSEK i försäljning. Förvärven stärker våra dotterbolag och stödjer vår strategi att driva lönsam tillväxt. I maj förvärvades gruppen med Tribelt och De Spiraal i Holland, vilka stärker Lesjöfors plattform inom industrifjädrar samt breddar produktutbudet med transportband i metall till exempelvis livsmedelsindustrin. Inom Beijer Tech förvärvades i maj Codan AS i Norge som plattform för en geografisk expansion inom affärsområdet Flödesteknik. I juni förvärvade Beijer Tech KTT Tekniikka i Finland, som försörjer den finska industrin med mekaniska transmissionprodukter.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT