Habia Cable. Foto: Beijer Alma.

Feb 15, 2017

Beijer Alma avslutar starkt


Flera viktiga områden, såsom Chassifjädrar i Lesjöfors och Telekom i Habia vände till tillväxt.

2016 avslutades starkt för Beijer Alma-koncernen. Både Lesjöfors och Habia hade högre fakturering än föregående år, medan Beijer Tech var svagare. 

Totalt för koncernen ökade orderingång och fakturering med 6 procent under kvartalet och orderstockarna ökade. Justerat för förvärv var tillväxten 4 procent. 

Resultat efter finansnetto, belastat med engångskostnader i Beijer Tech, uppgick till 113 Mkr (114). Exklusive engångskostnaderna var resultatet 7 Mkr högre än föregående år och rörelsemarginalen i stort sett oförändrad.

Kassaflödet var fortsatt positivt i kvartalet och uppgick till 69 Mkr (82). Nettoskulden uppgick till 313 Mkr (194), vilket motsvarade en nettoskuldsättningsgrad på 16,5 procent.

Lesjöfors
Lesjöfors hade en stark avslutning både inom Chassi och Industri. Totalt ökade faktureringen med 11 procent. Justerat för förvärv var ökningstakten 6 procent.

Chassifjäderförsäljningen kom tillbaka efter några svaga kvartal. Den tidigare pressade engelska marknaden är nu tillbaka på samma nivåer som i slutet av 2015 och flera andra marknader, som Tyskland och Ryssland, visar god tillväxt. Totalt växte chassifjäderförsäljningen med 10 procent under fjärde kvartalet. Helårssiffrorna tyngs dock av den svaga inledningen på året och visar en nedgång på 6 procent. Den starka efterfrågan har fortsatt i inledningen av 2017.

Försäljningen inom affärsområdet Industrifjädrar ökade med 11 procent. Förvärvet av asiatiska John While Group har bidragit positivt. Justerat för detta förvärv var tillväxten 5 procent. Geografiskt var utvecklingen blandad. Starkast utveckling hade den amerikanska marknaden efter en svag inledning på året. Den tyska marknaden fortsatte att utvecklas starkt, medan UK, liksom tidigare kvartal, hade något lägre fakturering. Norden och Asien var relativt stabila.

Rörelseresultatet för Lesjöforskoncernen ökade till 96 Mkr (86), vilket var det bästa resultatet för ett fjärde kvartal hittills. Rörelsemarginalen var i nivå med föregående år.

Habia
Habias fakturering ökade med 6 procent under fjärde kvartalet.

Det var framför allt telekomefterfrågan som förbättrades efter några svaga kvartal. Tillväxten kom från den asiatiska marknaden, och då speciellt Indien, Kina och Sydkorea. Europa och USA som bidrog under 2015 var däremot svagare. Den goda efterfrågan har fortsatt i inledningen av 2017.

Inom övriga kundsegment, som totalt var i nivå med motsvarande kvartal föregående år, växte Försvar medan Kärnkraft var något svagare. För helåret ökade dock försäljningen av kabel till kärnkraftkunder med 20 procent till ny rekordnivå. Däremot minskade orderstocken vilket innebär att försäljningen under 2017 förväntas bli något svagare.

Rörelseresultatet blev 30 Mkr, vilket var i nivå med föregående år. Rörelsemarginalen sjönk något under kvartalet.

Beijer Tech
Beijer Tech hade en svag avslutning på året. Försäljning och orderingång sjönk 6 procent under fjärde kvartalet. Hela nedgången var hänförlig till Industriprodukter och berodde på att jämförelsetalen fjärde kvartalet 2015 innehöll större maskinförsäljningar. Flödesteknik visade tillväxt.

Resultatet för fjärde kvartalet har belastats med 8 Mkr i engångskostnader relaterade till lageravveckling och personalneddragningar. Justerat för dessa kostnader var resultat i nivå med föregående år. Kostnadsmassan vid ingången av 2017 har sänkts jämfört med den genomsnittliga nivån 2016.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT