Apr 27, 2017

BE Group vänder till vinst


Ökad efterfrågan och prisuppgång gynnar stålföretaget.

• Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 1 138 MSEK (978).
• Tonnaget exklusive verksamheter under omstrukturering ökade med 9 procent.
• Rörelseresultatet förbättrades till 46 MSEK (-45).
• Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till 30 MSEK (9).
• Resultat efter skatt uppgick till 34 MSEK (-53).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37 MSEK (51).
• Resultat per aktie uppgick till 2,58 kr (-4,07).
 
VDs kommentar
Under det första kvartalet 2017 ses effekter av både ökande priser och underliggande marginalförbättringar. Detta har en positiv effekt på omsättningen samtidigt som en högre underliggande bruttomarginal förbättrar det underliggande rörelseresultatet till 30 MSEK (9). De successivt stigande priserna har gett positiva lagereffekter i form av lagervinster på 16 MSEK (-9) under kvartalet vilket medför att rörelseresultatet kraftigt förbättrats till 46 MSEK (-45). Eliminerat för engångsposter om -45 MSEK föregående år var resultatförbättringen 46 MSEK.
 
Efterfrågan på marknaden har ökat vilket har lett till tonnagetillväxt i både affärsområde Sverige & Polen, där det utlevererade tonnaget ökade med 7 procent  jämfört med föregående år, och affärsområde Finland & Baltikum som visar en  volymtillväxt på hela 11 procent. Tonnaget har även påverkats positivt av ett ökat antal handelsdagar (3 st) jämfört med föregående år.
 
Det positiva resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet har medfört ett fortsatt  positivt kassaflöde. Under kvartalet genererade den löpande verksamheten ett positivt kassaflöde på 37 MSEK (51) vilket medför att motsvarande siffra för de senaste tolv månaderna är 64 MSEK. Detta innebär att bolagets nettoskuld fortsätter minska och bolagets finansieringskostnader reduceras.
 
Struktur- och organisationsförändring
Den strukturprocess för avveckling av olönsamma enheter i Tjeckien och Slovakien som inleddes under förra året är i stort sett genomförd. Främst återstår försäljning av en fastighet i Ostrava.
 
Under kvartalet tillträdde Daniel Fäldt som CFO för koncernen.
 
Utsikter
Prisbilden förefaller nu ha stabiliserats efter den kraftiga ökningen under slutet av förra året och första kvartalet 2017. Samtidigt är bedömningen att marknadens efterfrågan under året kommer att fortsatt vara god. Arbetet med omstrukturering och  förbättringsarbetet inom ramen för den nya organisationen förväntas fortlöpa enligt plan och successivt förbättra koncernens resultat jämfört med föregående år.
 
Anders Martinsson, VD och koncernchef
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT