Apr 22, 2016

BE Group: starkt kassaflöde


Minskad försäljning och resultat i första kvartalet.

  • Nettoomsättningen minskade med 11 procent och uppgick till 978 MSEK (1 104).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (12)
  • Rörelseresultatet, påverkat av engångskostnader om -45 MSEK (0), uppgick till -45 MSEK (10).
  • Resultat efter skatt uppgick till -53 MSEK (0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51 MSEK (-54)
  • Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,20 kr (0,00).
  • Beslut fattat om att avveckla olönsamma verksamheter i Tjeckien och Slovakien.

 
VDs kommentar

Kommentarer till perioden
Utvecklingen under årets första kvartal har till stora delar präglats av det kraftiga prisfall på stål som skedde under slutet av 2015. Den nu rådande prisnivån är betydligt lägre än för bara ett år sedan. Generellt lägre priser i kombination med att försäljningen på marknaderna i Tjeckien och Slovakien minskat med ca 40 procent gör att koncernens totala försäljning minskar med 11 procent i jämförelse med samma kvartal förra året.

Den minskade försäljningen och de fortsatta förlusterna i kombination med de svaga marknadsutsikterna, har lett fram till ett beslut om att genomföra en förändring av koncernens verksamhet i Tjeckien och Slovakien. Förändringen innebär att verksamheten i Slovakien avvecklas liksom försäljningen av plåt och aluminium i Tjeckien. Den lönsamma delen av vår verksamhet i Tjeckien som framgångsrikt förser marknaden med kapat stångmaterial, berörs inte av förändringen.

Det utlevererade tonnaget på huvudmarknaderna Sverige och Finland ligger i stort sett i nivå med föregående år, trots att kvartalet påverkats säsongsmässigt av påskhelgen som, till skillnad från förra året, inföll under första kvartalet. Med förbättrade underliggande marginaler och lägre omkostnader så visar vi ett resultat i linje med föregående år på dessa marknader, trots lägre priser.

Sammantaget minskade kvartalets underliggande resultat till 9 MSEK jämfört med 12 MSEK föregående år. Försämringen förklaras till stor del av ett sämre resultat i Tjeckien och Slovakien. Det kraftiga prisfallet under slutet av 2015 har lett till lagerförluster på sammanlagt -9 MSEK under det första kvartalet i år. Detta tillsammans med engångskostnader på -45 MSEK, framförallt relaterade till omstruktureringen av Tjeckien och Slovakien, innebär att vi redovisar ett lägre rörelseresultat.

Koncernen visar ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten under det första kvartalet, vilket medför att kassaflödet för den senaste tolvmånadersperioden nu är positivt.

Struktur- och organisationsförändring
För att förbättra förutsättningarna för ett starkare och mer lönsamt BE Group har vi förutom neddragningarna i Tjeckien och Slovakien, genomfört en organisationsförändring i syfte att decentralisera resultatansvaret utifrån två nya affärsenheter, Distribution och Produktion, på respektive huvudmarknad i Sverige och Finland. Konkret innebär detta att affärsområdena delas i affärsenheter fokuserade på distribution respektive produktion. Åtgärderna i sin helhet kommunicerades i april och finns redovisade i den här rapporten under avsnittet Viktiga händelser efter periodens slut.

Med förändringarna i Tjeckien och Slovakien och en organisation som tydligare speglar och stöttar våra affärslösningar förbättrar vi förutsättningarna för en starkare marknadsposition.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT