Anders Martinsson, vd BE Group. Foto: BE Group.

Jul 20, 2017

BE Group Q2 2017 – Fortsatt stabilt underliggande rörelseresultat


Under det andra kvartalet 2017 ses effekter av högre stålpriser. Detta har en positiv effekt på nettoomsättningen som ökade med 15 procent jämfört med föregående år

VDs kommentar
Under det andra kvartalet 2017 ses effekter av högre stålpriser. Detta har en positiv effekt på nettoomsättningen som ökade med 15 procent jämfört med föregående år om man exkluderar verksamheter under omstrukturering. Det underliggande rörelseresultatet var i nivå med före­gående år 21 MSEK (21) trots tre färre handelsdagar. Utöver omsättningsökningen har de successivt stigande priserna gett lagervinster på 8 MSEK (10) under kvar­talet. Rörelseresultatet, eliminerat för engångsposter om -42, var i nivå med samma period föregående år 29 MSEK (31).
 
Efterfrågan på marknaden har ökat något. Sålt tonnage var i nivå med andra kvartalet förra året om man exkluderar verksamheter under omstrukturering. Utleve­rerat tonnage första halvåret är 5 procent högre än före­gående år, vilket framförallt är hänförligt till affärsområde Finland & Baltikum.
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det andra kvartalet uppgick till -49 MSEK (36) och till -12 MSEK (87) för det första halvåret. Det negativa kassa­flödet har till största delen genererats av högre varulager och kundfordringar till följd av stålprisökningar. Bedöm­ningen är att kassaflödet kommer att förbättras under andra halvåret 2017.
 
Under perioden fattades beslut om att skriva ner goodwill i Lecor Stålteknik samt att återlägga del av den nedskriv­ning av andelar i joint venture som gjordes 2015.
 
Struktur- och organisationsförändring
Strukturprocessen för avveckling av olönsamma enheter i Tjeckien och Slovakien som inleddes under förra året är i stort sett genomförd. Försäljningen av en fastighet i Ostrava slutfördes under kvartalet och likvidationen av bolaget i Slovakien pågår. Avvecklingen av verksamheten i Eskilstuna pågår enligt plan och belastar rörelseresul­tatet i form av en engångspost om -45 MSEK i kvartalet, i linje med vad som kommunicerades i slutet av maj.
 
Utsikter
Stålpriserna förväntas fortsätta öka något under andra halvan av året medan efterfrågan, med hänsyn taget till semestereffekter under juli och augusti, förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. Arbetet med omstrukturering och förbättringsarbetet inom ramen för den nya organisa­tionen förväntas fortlöpa enligt plan och successivt förbättra koncernens resultat jämfört med föregående år.

Anders Martinsson, VD och koncernchef

  • Nettoomsättningen ökade med 10% till 1 147 MSEK (1 047), exklusive verksamheter under omstrukturering med 15%.
  • Det underliggande rörelseresultatet var på samma nivå som föregående år 21 MSEK (21), trots färre antal handelsdagar.
  • Kvartalet belastas med engångsposter på -42 MSEK relaterade till nedläggning av verksamhet i Eskilstuna, nedskrivning av goodwill i Lecor och återläggning av del av nedskrivning av joint venture-andelarna i ArcelorMittal BE Group SSC AB.
  • Rörelseresultatet uppgick till -13 MSEK (31).
  • Resultat efter skatt uppgick till -14 MSEK (19).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -49 MSEK (36) vilket främst förklaras av en ökning av rörelsekapitalet kopplat till periodiseringseffekter och högre prisnivåer.
  • Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -1,03 kr (1,47).Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT