Foto: BE Group.

Oct 25, 2016

BE Group ökar resultatet


Avvecklingen av olönsamma enheter fortsätter enligt plan.

• Nettoomsättningen minskade med 8 procent och uppgick till 892 MSEK (966).
• Av omsättningsminskning på 74 MSEK är 63 MSEK hänförliga till verksamheter under omstrukturering.
• Det underliggande rörelseresultatet var oförändrat och uppgick till 10 MSEK.
• Rörelseresultatet förbättrades till 26 MSEK (-117, varav -124 MSEK i engångsposter).
• Resultat efter skatt uppgick till 16 MSEK (-133).
• Resultat per aktie uppgick till 1,25 kr.
 
Anders Martinsson, VD och koncernchef, kommenterar periodens utveckling:

Det tredje kvartalet 2016 är ytterligare ett steg i rätt riktning för BE Group. Trots en svag inledning på kvartalet nådde vi i våra affärsområden en volym som motsvarade föregående år. Främst beroende på den pågående omstruktureringen av verksamheterna i Tjeckien och Slovakien, redovisar BE Group totalt 8 procent lägre omsättning. Tack vare fortsatt goda underliggande bruttomarginaler och lägre kostnader redovisar koncernen ett oförändrat underliggande rörelseresultat om 10 MSEK. Den prisökning på stål som skett under året har medfört lagervinster på 16 MSEK och rörelseresultatet förbättrades således till 26 MSEK.
 
Kassaflödet fortsätter att förbättras jämfört med föregående år. Sett över de senaste tolv månaderna har 112 MSEK genererats från den löpande verksamheten, vilket reducerat bolagets nettoskuld väsentligt. Vidare är det glädjande att koncernen för andra kvartalet i rad visar ett positivt nettoresultat.
 
Struktur- och organisationsförändring
Den strukturprocess för avveckling av olönsamma enheter som inleddes under det andra kvartalet fortlöper enligt plan. Verksamheten i Slovakien och produktionsverksamheten i Estland avvecklas och försäljningen av plåt och aluminium på den tjeckiska marknaden avslutas. Under kvartalet har utförsäljningen av berörda lager slutförts, och antalet anställda reducerats. De berörda medarbetarna har på ett föredömligt sätt bidragit till en framgångsrik process. Omstruktureringen, för vilken kostnader om -45 MSEK belastade första kvartalet, kommer att slutföras under 2016.
 
Under andra kvartalet lanserades en ny koncernstruktur och organisation baserat på företagets affärslösningar. Till följd av detta samt den pågående omstruktureringen av koncernens verksamhet i Tjeckien och Slovakien, arbetar koncernen nu enligt nedanstående organisation:

• Affärsområde Sverige & Polen omfattar koncernens verksamheter i Sverige och Polen och drivs i två affärsenheter fokuserade på distribution respektive produktion.
• Affärsområde Finland & Baltikum omfattar koncernens verksamheter i Finland och Baltikum och drivs som tre affärsenheter; distribution Finland, distribution Baltikum och produktion Finland.

Under den pågående omstruktureringen av koncernens verksamheter i Tjeckien och Slovakien redovisas dessa verksamheter under segmentet Moderbolaget och koncernposter.

Under det tredje kvartalet har arbetet fortsatt med att genomföra förbättringsåtgärder kopplade till den nya strukturen. Arbete med att hitta samordningsfördelar inom produktionsverksamheten pågår tillsammans med utvecklingen av processer och att förfina koncernens erbjudande.

Utsikter
Efterfrågan förväntas ligga kvar på nuvarande nivå på bolagets huvudmarknader. Utlevererat tonnage kommer påverkas negativt av omstruktureringen i Tjeckien och Slovakien. Stålpriserna förväntas att vara i nivå med det tredje kvartalet fram till årsskiftet.
 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT