Anders Martinsson, Be Group.

Jan 31, 2019

BE Group fortsätter starkt


Utsikterna fortsatt goda inför kommande kvartal

VDs kommentar
Verksamheten fortsatte leverera tillväxt och förbättrad lönsamhet under det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent och resultatet förbättrades markant, främst drivet av tonnagetillväxt och förbättrad lönsamhet i produktions-verksamheterna i Sverige och Polen och trots att den finska verksamheten led av temporärt ökade produktions- och materialkostnader. Även distributionsverksamheterna på våra huvudmarknader går allt bättre och vi ser att vårt fokus på förbättringsaktiviteter ger effekt.

Stålpriserna stabiliserades i nivå med föregående kvartal vilket medförde lägre lagervinster jämfört med föregående år. Sammantaget ökade rörelseresultatet och det var glädjande att kassaflödet från den löpande verksamheten återhämtade sig enligt förväntan efter den relativt svaga utvecklingen de första tre kvartalen. Som en följd blir balansräkningen allt starkare och nettoskuldsättningsgraden har minskat till 49 procent (60).

Tonnage och försäljningstillväxt
Efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god. I kvartalet har vi haft en bra tonnagetillväxt i affärsområde Sverige & Polen medan Finland & Baltikum var i linje med föregående år.

För året som helhet har vi sett en liknande trend där tillväxten primärt kommer från affärsområde Sverige & Polen medan Finland & Baltikum ligger kvar på samma nivå som 2017. För helåret uppvisar koncernen en total försäljningstillväxt på 10 procent.

Utsikter
Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara fortsatt god på bolagets huvudmarknader samtidigt som stålpriserna bedöms hålla sig i nivå med det fjärde kvartalet. Fortsatt kostnadskontroll och arbete med förbättringsåtgärder förväntas fortsätta stärka koncernens lönsamhet.

Anders Martinsson, VD och koncernchef
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT