Foto: BE Group.

Jan 30, 2020

BE Group: "Fortsatt konjunkturnedgång"


Resultatet fortsätter sjunka i fjärde kvartalet.

Nettoomsättningen i BE Group minskade i fjärde kvartalet med 15% till 984 MSEK (1 154). Rörelseresultatet minskade till 8 MSEK (22) och resultatet efter skatt uppgick till 7 MSEK (11).

Den svagare efterfrågan som präglade andra och tredje kvartalet, fortsatte under årets sista kvartal. I kvartalet har affärsområde Sverige & Polen haft en negativ tonnagetillväxt till följd av fortsatt vikande efterfrågan från både bygg- och tillverkningsindustrin och omsättningen minskade med 19 procent. Inom affärsområde Finland & Baltikum har den hårda konkurrensen i kombination med svagare efterfrågan från större OEM-kunder medfört att tonnaget minskade med 9 procent vilket gav en omsättningsminskning på 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Löpande kapacitetsanpassningar till den lägre efterfrågan tillsammans med effekter av tidigare genomförda strukturåtgärder gör att antalet anställda fortsätter minska i kvartalet. Genomförda effektiviseringar och andra förbättringsåtgärder har gjort att bruttomarginalen stärkts med 0,8 procentenheter under kvartalet jämfört med föregående år, kommenterar BE Groups vd och koncernchef, Peter Andersson i rapporten.

Fokus på effektiviseringar och att ta marknadsandelar fortsätter att vara prioriterat. Investeringarna i Norrköping som kommunicerats tidigare, totalt uppgående till ca 60 MSEK, löper på enligt plan och kommer tydligt stärka koncernens konkurrenskraft, skriver Peter Andersson i rapporten.

Styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT