Anders Martinsson, vd BE Group. Foto: BE Group.

Jul 20, 2016

BE Group förbättrat resultat och fortsatt starkt kassaflöde


BE group visar ett bra resultat efter andra kvartalets avslut. Vd Anders Martinsson kommenterar rapporten och trots lägre omsättning på grund av prisfall ser resultatet bra ut.

• Nettoomsättningen minskade med 5 procent och uppgick till 1 047 MSEK (1 104).
• Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till 21 MSEK (12).
• Rörelseresultatet förbättrades till 31 MSEK (10).
• Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (-13).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36 MSEK (-28).
• Minskat antal aktier till följd av genomförd sammanläggning av 20 befintliga aktier till en ny aktie.
• Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till 1,47 kr.

VDs kommentar
Kommentarer till perioden
Under det andra kvartalet 2016 ses effekter av både ökande priser och underliggande marginalförbättringar. Det kraftiga prisfall som drabbade marknaden under slutet av 2015 medför att den genomsnittliga prisnivån har varit lägre i jämförelse med förra året. Detta har en negativ effekt på omsättningen men till följd av en högre underliggande bruttomarginal förbättras det underliggande rörelseresultatet till 21 MSEK (12). Utöver de marginalförbättringar som åstadkommits har koncernens resultat ökat som en följd av prisåterhämtningen under året. De successivt stigande priserna har gett positiva lagereffekter i form av lagervinster på 10 MSEK (-2) under kvartalet vilket medför att rörelseresultatet förbättrats till 31 MSEK (10).
 
Efterfrågan på marknaden bedöms ha varit stabil eller något ökande. I affärsområdet Sverige & Polen är det utlevererade tonnaget i nivå med föregående år, medan affärsområde Finland & Baltikum visar en volymtillväxt på hela 11 procent. För affärsområde Finland & Baltikum är volymtillväxten så stark att den trots det lägre genomsnittspriset ökar nettoomsättningen för affärsområdet med 4 procent. Koncernens totala tonnage påverkas dock i motsatt riktning av utvecklingen i Tjeckien och Slovakien, där den pågående omstruktureringsprocessen i stort sett halverat utleveranserna. Sammantaget sjunker nettoomsättningen för koncernen med 5 procent till 1 047 MSEK (1 104).
  
Det positiva resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet har medfört ett fortsatt positivt kassaflöde. Under kvartalet förbättrades kassaflödet från den löpande verksamheten till 36 MSEK (-28) vilket medför att motsvarande siffra för de senaste tolv månaderna är 76 MSEK.
 
Struktur- och organisationsförändring
Den tidigare kommunicerade strukturprocessen för avveckling av olönsamma enheter i Tjeckien och Slovakien fortlöper enligt plan. Verksamheten i Slovakien avvecklas i likhet med försäljningen av plåt och aluminium på den tjeckiska marknaden. Under kvartalet har berörda lager sålts ut, och antalet anställda reducerats. De berörda medarbetarna har på ett föredömligt sätt bidragit till en framgångsrik process. Omstruktureringen, för vilken kostnader om -45 MSEK belastade första kvartalet, slutförs andra halvåret 2016.
 
Under andra kvartalet lanserades en ny koncernstruktur och organisation baserat på företagets affärslösningar. Till följd av detta samt den pågående omstruktureringen av koncernens verksamhet i Tjeckien och Slovakien, arbetar koncernen nu enligt nedanstående organisation:
• Affärsområde Sverige & Polen omfattar koncernens verksamheter i Sverige och Polen och drivs i två affärsenheter fokuserade på distribution respektive produktion.
• Affärsområde Finland & Baltikum omfattar koncernens verksamheter i Finland och Baltikum och drivs som tre affärsenheter; distribution Finland, distribution Baltikum och produktion Finland.
• Under den pågående omstruktureringen av koncernens verksamheter i Tjeckien och Slovakien redovisas dessa verksamheter under segmentet Moderbolaget och koncernposter.
 
Under andra kvartalet har BE Group rekryterat en ny inköpsdirektör som kommer att ingå i koncernledningen och ansvara för implementeringen av koncernens inköpsstrategi.

Utsikter
Stålpriserna förväntas fortsätta öka något under det tredje kvartalet medan efterfrågan, med hänsyn taget till semestereffekter under juli och augusti, förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. Arbetet med omstrukturering och förbättringsarbetet inom ramen för den nya organisationen förväntas fortlöpa enligt plan och successivt förbättra koncernens resultat.
 
Anders Martinsson, VD och koncernchef
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    117
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT