Anders Martinsson. Foto: BE Group.

Feb 3, 2017

BE Group förbättrade resultatet


Stålföretaget redovisar rapport för fjärde kvartalet.

• Nettoomsättningen minskade med 3 procent och uppgick till 953 MSEK (981).
• Tonnaget exklusive verksamheter under omstrukturering ökade med 4 procent.
• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till -7 MSEK (-12).
• Rörelseresultatet förbättrades till 4 MSEK (-17).
• Resultat efter skatt uppgick till -2 MSEK (-23).
• Resultat per aktie uppgick till -0,20 kr.
 
VDs kommentar
Under kvartalet ser vi flera positiva signaler från både marknaden och vårt interna arbete. Generellt går Distributionsverksamheterna bättre än föregående år och visar förbättrade resultat. I de två av koncernens bolag som sysslar med projektrelaterad verksamhet respektive avancerad produktion har resultatet utvecklats negativt.
 
Efter flera år med sjunkande priser, vilket medfört lagerförluster har årets uppåtgående pristrend fortsatt under kvartalet vilket lett till lagervinster på 11 MSEK. Detta tillsammans med ett bättre underliggande resultat gör att vi redovisar ett positivt rörelseresultat om 4 MSEK för det fjärde kvartalet jämfört med -17 MSEK samma period föregående år.
 
Tonnage och försäljningstillväxt på våra huvudmarknader
Försäljningstillväxten på 12 procent i affärsområde Finland & Baltikum är en positiv signal. För året som helhet har tillväxten i affärsområde Sverige & Polen inte varit tillfredställande och det är därför glädjande att tonnaget ökar under årets sista kvartal.
 
Omstrukturering i Tjeckien och Slovakien enligt plan
Den omstrukturering som beslutades i början av året är i stort sett genomförd. Arbetet har gått enligt plan och till förväntad kostnad. Omstruktureringen har påverkat koncernens omsättning negativt. Under det fjärde kvartalet minskade omsättningen i enheterna under omstrukturering med 70 MSEK. Effekterna på omsättningen kommer kvarstå under första halvan av 2017, då också kostnadsbesparingarna kommer nå full effekt.
  
Kassaflödet
Under året har ett kassaflöde på 78 MSEK genererats från den löpande verksam-heten. Största delen härrör från resultatet i den operativa verksamheten och 30 MSEK har frigjorts från rörelsekapital i de omstrukturerade verksamheterna. Det positiva kassaflödet har medfört minskad nettoskuld, vilket i sin tur kommer innebära fortsatt lägre finansiella kostnader.
  
Ny koncernstruktur och organisation implementerad
Under året har koncernens struktur ändrats och omfattar nu två affärsområden, Sverige & Polen samt Finland & Baltikum, med affärsfokus på koncernens huvud-marknader. Inom respektive affärsområde har en organisation byggts upp med separata affärsenheter som fokuserar på Distribution respektive Produktion. Syftet med denna uppdelning är att få tydligare fokus och ökad transparens för att lättare kunna identifiera och genomföra förbättringsåtgärder.

Det kan konstateras att Distributionsverksamheterna generellt sett haft ett bra år med förbättrad underliggande lönsamhet, medan Produktionsverksamheterna fortsatt har en bit kvar för att leverera tillfredställande resultat. I synnerhet har två av koncernens bolag, Lecor Stålteknik och BE Group Produktion Eskilstuna, haft negativa rörelse-resultat med en sammanlagd förlust på 12 MSEK, vilket är 8 MSEK sämre än under samma kvartal föregående år. Ett antal åtgärder har vidtagits under årets andra hälft för att komma tillrätta med förlusterna men dessa har ännu inte börjat få effekt.

Under kvartalet har Daniel Fäldt anställts som ny CFO och medlem i koncern-ledningen. Daniel kommer att tillträda som CFO i början av mars.
  
Utsikter
Arbetet med att förbättra koncernens resultat fortgår inom många områden. På våra huvudmarknader spås en något växande marknad 2017. Prisuppgången för stål-produkter, som vi sett under året, har givit en mer hållbar situation. Redan införda och förväntade kommande handelshinder gör marknaden mer regional, vilket borde innebära en stabilare prisutveckling.   Vi arbetar vidare enligt plan och marknadsförutsättningarna är efter flera års negativ utveckling ljusare.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT