Tom Erixon, vd och koncernchef Alfa Laval. Foto: Alfa Laval.

Jan 30, 2018

Bättre än väntat för Alfa Laval


Viktiga delar i konsolideringen av koncernens produktionsanläggningar kvarstår dock att genomföra och kommer att belasta 2018.

För Alfa Laval har 2017 varit ett år som präglats av en bred konjunkturuppgång och en stabil ökning av efterfrågan inom de flesta sektorer. Även det fjärde kvartalet kännetecknades av den positiva utvecklingen och resulterade i en sekventiell orderingångsökning på 16 procent, vilket var något högre än förväntat, kommenterar Tom Erixon, VD och koncernchef, i bolagets bokslutskommuniké som publicerats på tisdagmorgonen.

Orderingången för 2017 ökade med 13 procent till MSEK 36 628 (32 060). Nettoomsättningen minskade med 2 procent* till MSEK 35 314 (35 634). Nettoresultatet ökade till MSEK 2 988 (2 312). 

Kontrakteringen av nya fartyg hos varven steg med cirka 50 procent jämfört med 2016.  Detta fick en betydande effekt på orderingången inom Marine-divisionen under året liksom i det fjärde kvartalet, då det rapporterades en sekventiell uppgång på 27 procent.

Bäst gick det för Pumping Systems, som hade mycket korta ledtider från kontraktering vid varven till det att ordern bokades i Alfa Laval.

Inom Food & Water-divisionen fortsatte den positiva trenden som setts under året och orderingången växte med 6 procent sekventiellt i det fjärde kvartalet. För helåret var uppgången något större. Tydliga förbättringar av projektgenomförande och ökad produktivitet resulterade i en förbättrad rörelsemarginal.

Inom Energy-divisionen noterades tecken på en ökad aktivitet i marknaden i spåren av ett högre oljepris och orderingången växte för helåret. Sekventiellt ökade den med 11 procent, med understöd av stora order.

Merparten av koncernens omstrukturerings­program, beslutat hösten 2016, genomfördes under 2017. Helt enligt plan återstår dock viktiga delar av konsolideringen av koncernens produktions­anläggningar. Kostnader för genom­förandet av programmet kommer att belasta resultatet under 2018 med ungefär 150 miljoner kronor. Den beräknade besparingen förväntas gradvis påverka bruttomarginalen positivt, med full effekt från tidigt 2019, skriver Tom Erixon.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT