Habia Cable. Foto: Beijer Alma.

May 4, 2017

Bästa kvartalet hittills för industrigruppen


Efterfrågan från både konjunkturberoende branscher som verkstadsindustrin och icke konjunkturberoende verksamheter som eftermarknaden för fordon och telekomindustrin är god.

Beijer Alma inledde året starkt. God efterfrågan i kombination med gynnsamma kalendereffekter som gav många arbetsdagar under perioden gjorde kvartalet till det bästa hittills för såväl orderingång som fakturering och resultat.

Faktureringen ökade med 17 procent till 1 059 Mkr (902) varav 14 procent organiskt och 3 procent via företagsförvärv. Orderingången ökade med 17 procent till 1 069 Mkr (916) och orderstocken växte med 10 Mkr. Valutakurseffekterna på fakturering och resultat var försumbara.
  
Materialpriserna har fortsatt röra sig uppåt. I de flesta fall har bolagen kunnat kompensera sig för detta men viss press på marginalerna föreligger. Trots marginalpressen har resultatet förbättrats till följd av den starka volymutvecklingen. Alla dotterbolagen förbättrade kvartalsresultaten och störst var ökningen i Lesjöfors. Sammantaget för koncernen var resultatet före skatt 138 Mkr (107). Årets resultat har belastats med 16 Mkr för kostnader i samband med vd-byte. Vinsten per aktie uppgick till 3,43 kr (2,69).

Faktureringsutvecklingen har ökat kundfordringarna med 218 Mkr sedan årsskiftet vilket påverkat kassaflödet negativt. Kassaflödet exklusive företagsförvärv var –25 Mkr (–2). 

Dotterbolagen

Lesjöfors
Lesjöfors är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar samt tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Storbritannien, Slovakien, USA, Mexiko, Singapore, Thailand och Kina.

Lesjöfors har utvecklats starkt under kvartalet. Orderingången ökade med 28 procent och faktureringen med 23 procent. Organiskt var ökningstalen 21 respektive 16 procent. 

Inom affärsområde Industrifjädrar var den organiska tillväxten i orderingången 10 procent. I jämförbara enheter ökade faktureringen med 19 procent med växande orderböcker. Uppgången var bred och alla regioner har ökat volymerna. Den starkaste utvecklingen hade Norden, Tyskland och USA. 

Affärsområdet Chassifjädrars fakturering ökade med 32 procent och orderstockarna växte. Chassifjädrar är i allt väsentligt en europeisk affär med säsongssvängningar. Alla marknader utvecklades väl med den största volymtillväxten i Storbritannien och Ryssland.

Rörelseresultatet ökade för båda affärsområdena och uppgick till 130 Mkr (90).

Habia Cable
Habia Cable är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, transport, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning i Sverige, Tyskland, Kina och Polen och försäljning över hela världen.

Habia har haft en god försäljningsutveckling under kvartalet. Faktureringen steg med 21 procent till 248 Mkr (204). Orderingången växte med 5 procent till 227 Mkr (216). Faktureringen till telekomsektorn ökade med 41 procent. En ovanligt stor del av denna försäljning avsåg större affärer i Asien där marginalerna är lägre än på andra marknader. Detta i kombination med stigande materialpriser har haft en negativ påverkan på Habias marginaler.

Försäljningen till övrig industri ökade med 8 procent. Uppgången var jämt fördelad på branscher och länder. Ett par projekt till kärnkraftsindustrin har senarelagts varför faktureringen till denna bransch förväntas bli lägre under kommande kvartal.

Rörelseresultatet uppgick till 26 Mkr (22).

Beijer Tech
Beijer Tech är specialiserat på industriell handel i Norden och representerar flera av världens ledande tillverkare. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Industriprodukter samt Flödesteknik.

Beijer Techs försäljning var oförändrad jämfört med föregående år. I affärsområde Industri minskade försäljningen med 8 procent främst beroende på lägre volym av maskinförsäljningar. Denna typ av affärer har lägre marginal än försäljning av förnödenheter. Affärsområdet Flödesteknik ökade försäljningen med 11 procent.
Beijer Tech har under de senaste åren genomfört omfattande kostnadsbesparingar. Arbetet har burit frukt och rörelseresultatet ökade till 9 Mkr (4) trots en oförändrad fakturering.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    116
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT