Foto: Autoliv

Jul 22, 2019

Autoliv navigerar genom svåra marknadsförhållanden


Mikael Bratt, VD och koncernchef berättar om det rådande läget.

Vi hanterade ännu ett utmanande kvartal som dominerades av kraftig nedgång i global fordonsmarknad och höga råmaterialkostnader, med lägre lönsamhet som konsekvens. Osäkerheten är fortsatt hög i en fallande marknad och vi ser för närvarande inga tecken på en vändning i efterfrågan på fordon. Därför indikerar vi nu en lägre försäljning och lönsamhet för helåret 2019.

I takt med den allt svagare marknaden under andra kvartalet har vi ökat takten på kostnadsförbättrande åtgärder, vilket bland annat inkluderar en målsättning om 5% minskning av antalet tjänstemän och en stärkt inköpsprocess. Vi ser redan effekter av pågående kostnadsåtgärder. Antalet medarbetare minskade med ungefär 1 200 under kvartalet och lanseringsrelaterade kostnader fortsatte att minska jämfört med det första kvartalet.

Jag är överlag nöjd med hur vi hanterade den kraftiga nedgången i fordonsproduktionen under kvartalet med de kostnadsåtgärder vi genomförde och planerade. Jag ser dessutom både behov av och utrymme för ytterligare förbättringar inom vissa områden.

Vår försäljning fortsatte att utvecklas avsevärt bättre än fordonsproduktionen. Vår försäljning växte organiskt* snabbare än fordonsproduktionen i alla regioner utom i Japan, där vi förväntar oss att vår organiska tillväxt ska börja överträffa fordonsproduktionen senare i år. Jämfört med fordonsproduktionen växte vi 14 procentenheter snabbare i Nordamerika och i Kina. Globalt växte vi 9 procentenheter mer än fordonsproduktionen.

Orderingången var fortsatt på en bra nivå, säkerställande en stark orderbok och en förlängning av perioden som vi kommer växa snabbare än fordonsproduktionen.

Utöver de närtidsfokuserade kostnadsåtgärderna har vi ökat takten i våra ansträngningar att bygga grunden för förbättringar i hela värdekedjan. Det inkluderar flexibel automation, digitalisering och effektivitet inom FoU.

Vi är väl positionerade för att navigera genom en volatil fordonsproduktion och geopolitisk osäkerhet genom en kraftfull implementering av nödvändiga kortsiktiga kostnadsåtgärder samt investeringar för en långsiktig marginalförbättring med, som alltid, kvalitet som vår första prioritet.

Finansiell sammanfattning kv 2 

$2 155m försäljning
1,5% organisk försäljningstillväxt*
7,9% rörelsemarginal
8,5% justerad rörelsemarginal*
$1,25 vinst/aktie- 43% nedgång
$1,38 justerad vinst/aktie- 38% nedgång

Utsikter helåret 2019

1% till 3% organisk försäljningstillväxt
-1% till 1% total försäljningstillväxt
9.0% till 9.5% justerad rörelsemarginal

Viktiga händelser i verksamheten i det andra kvartalet 2019

  • Organisk försäljningstillväxt var 9,1 procentenheter högre än global fordonsproduktion, huvudsakligen på grund av stark utveckling i Amerika och Kina.

  • Lönsamheten påverkades fortsatt av den kraftiga nedgången i global fordonsproduktion och höga råmaterialkostnader.

  • Accelererat införandet av kostnadsförbättrande åtgärder. Totala arbetsstyrkan minskade med 1 208 i kvartalet, huvudsakligen inom direkt produktionspersonal. Påbörjat åtgärder för att minska antalet tjänstemän med cirka 5%. Ytterligare strukturåtgärder är under utvärdering.

*För ej US GAAP, se jämförelsetabell. Resultaten i denna rapport avser kvarvarande verksamhet, exklusive det tidigare Electronics-segmentet, om inte annat anges. Alla förändringstal i denna rapport jämför med motsvarande period året innan, om inte annat anges.

Nyckeltal

(MUSD, förutom aktiedata) Kv2 2019 Kv2 2018 Förändring H1 2019 H1 2018 Förändring
Försäljning $2 155 $2 212 -2,6% $4 329 $4,452 -2,8%
Rörelseresultat $170 $229 -26% $343 $473 -28%
Justerat rörelseresultat[1] $183 $230 -20% $350 $475 -26%
Justerad rörelsemarginal[1] 8,5% 10,4% -1,9pp 8,1% 10,7% -2,6pp
Vinst/aktie efter utspädning[2], [3] $1,25 $2,20 -43% $2,52 $4,02 -37%
Justerad vinst/aktie efter utspädning[1], [2], [3] $1,38 $2,22 -38% $2,57 $4,04 -36%
Operativt kassaflöde[4] $(21) $201 -110% $133 $282 -53%
Avkastning på sysselsatt kapital[5] 18,3% 21,2% -2,9pp 18,9% 21,5% -2,6pp
[1]Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar och kartellrelaterade ärenden. [2] Efter utspädning och exkl. återköpta aktier. [3] Tilldelade aktierätter genom aktieprogram med rätt att erhålla motsvarighet till utdelning är (under tvåklassmetoden) undantagna från v/a-beräkningen. [4] För Kv2 2018 och H1 2018 ledningens estimering för kvarvarande verksamhet baserat på kassaflödet som inkluderar avyttrad verksamhet. [5] Rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital


  
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT