Mikael Bratt, VD och koncernchef i Autoliv.

May 29, 2020

Autoliv accelererar och ger uppdatering av marknads- och affärsläget i coronakrisen


Har börjat med en hel del åtgärder och tecknar lån med Svensk Exportkredit

 I ett pressmeddelande idag meddelar Autoliv om en rad åtgärder som har och som kommer att göras för att hantera den rådande situationen i coronakrisen. VD Mikael Bratt berättar om stillastående marknader och utmaningar som företaget står inför.

Autoliv, världens ledande bilsäkerhetsföretag, ger en uppdatering av marknads- och affärsläget och åtgärder som vidtagits för att hantera nedgången i bilindustrin orsakad av COVID-19-pandemin.

  • Under april stod praktiskt taget all verksamhet stilla i Europa och Amerika
  • Långsam och volatil uppstart och upptrappning skapar effektivitetsutmaningar
  • Personalrelaterade kostnader sänkt med nästan 30%
  • Minskat investeringar med 30% t.o.m. april jämfört med plan
  • Avtalar om lån med Svensk Exportkredit på upp till 6 miljarder SEK

”Med våra största marknader Amerika och Europa praktiskt taget stillastående i april, är utmaningarna under andra kvartalet större än någonsin tidigare” säger Mikael Bratt, VD och koncernchef i Autoliv. ”När industrin och Autoliv nu går vidare till nästa fas - omstart och upptrappning utanför Kina – krävs det fortsatt fokus på våra anställdas hälsa och säkerhet samt fortsatt daglig optimering av våra resurser till den låga och volatila kunderefterfrågan”.

Utmanande start på andra kvartalet 2020

Fordonsindustrin stod i princip helt stilla i april i Europa och Amerika (normalt 2/3 av Autolivs årsförsäljning). Uppstarten av industrin i dessa regioner är en positiv utveckling, men produktionsökningarna börjar på en väldigt låg nivå och kännetecknas av stora fluktuationer i kundefterfrågan. Detta skapar specifika utmaningar, eftersom vi behöver balansera åtgärder för att minimera kostnaderna med behovet av att säkra kapacitet för att möta de fluktuerande kundavropen. De frekventa, stora och snabba förändringarna i kundens avrop gör att vi inte kan driva verksamheten med optimal effektivitet. Dessutom bidrar nedstängningarna i flera länder, till exempel i Mexiko och Indien, till specifika utmaningar, eftersom anställda som måste stanna hemma har rätt till full lön. Dessa utmaningar stärker vad företaget kommunicerade i samband med kvartalsrapporten för det första kvartalet; att den låga förutsägbarheten och den långa perioden av näst intill stillestånd i stora delar av världen innebär att den operationella hävstången kan komma att vara högre än de cirka 30% som vi ser som standard hävstångsnivå.

Uppstart och upptrappning av fordonsindustrin

Fordonsindustrin har de senaste veckorna gått in i en omstartsfas på de flesta marknader, om än på låga och volatila nivåer, och Autolivs verksamhet utvecklas i takt med detta. Den senaste uppdatering från IHS från 14 maj 2020 indikerar knappt 50% minskning av fordonsproduktionen andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019.

Autolivs försäljning i Kina ökade med 3% i april 2020 jämfört med april 2019. Nästan 100% av biltillverkarnas fabriker har startat upp och vår produktion har gradvis återhämtat sig till mer än 100% jämfört med samma tidpunkt förra året. Fordonsförsäljningen ökade med 1% i april 2020 jämfört med april 2019 enligt CAAM. Det av regeringen utlysta kristillståndet i Japan hävdes 26 maj, men biltillverkarnas omstart är långsam på grund av låg exportefterfrågan. Fordonstillverkarna i Indien har börjat starta upp igen men på en mycket låg nivå. Fordonsfabrikerna i Sydkorea har fortsatt vara öppna, men på lägre nivåer på grund av låg exportefterfrågan. Detta trots en stark inhemsk efterfrågan på vissa nya modeller.

Autolivs försäljning i Europa minskade med 89% i april 2020 jämfört med april 2019, eftersom nästan alla våra kunder var nedstängda under merparten av månaden. I dagsläget har nästan alla fordonstillverkare återupptagit produktionen, men på låga och instabila nivåer. Den senaste prognosen från IHS indikerar att fordonsproduktionen i andra kvartalet 2020 kommer att falla med cirka 70% jämfört med samma kvartal 2019.

Autolivs försäljning i Amerika minskade med 96% i april 2020 jämfört med april 2019, eftersom nästan alla våra kunder var nedstängda. För närvarande har nästan alla fordonstillverkare startat upp produktionen igen, om än på väldigt låga och instabila nivåer. De senaste industriprognoserna indikerar att fordonsproduktionen i andra kvartalet 2020 i Nordamerika kommer att falla med cirka 75% jämfört med andra kvartalet 2019.

Leverantörskedjan är en osäkerhetsfaktor för industrin eftersom olika länder befinner sig i olika faser av produktionsupptrappning. Leverantörskedjan i Mexiko, till exempel, är fortsatt delvis nedstängd. Autoliv arbetar för att säkra vår leverantörskedja och fortsätter att införa lämpliga åtgärder nödvändiga för att försäkra oss om våra anställdas hälsa och säkerhet när vi nu startar upp och ökar vår produktion.

Kraftfulla åtgärder ger oss förutsättningar att hantera en utmanande period

Som beskrivs nedan hanterar vi med beslutsamhet situationen genom att kontrollera kostnaderna, minska utgifterna samt stärka likviditetspositionen.

Kostnadskontroll: Antalet medarbetare minskade betydligt i april, och ytterligare minskningar förväntas i maj och juni. Jämfört med första kvartalet 2020 har nivån på kostnader för FoU, brutto, samt produktionsomkostnader minskat med cirka 15%. Kostnadsnivån för administration och försäljning har minskat med nästan 5%. Som en effekt av dessa neddragningar samt omfattande permitteringar i vissa länder har nivån på personalrelaterade kostnader i april 2020 minskat med nästan 30% jämfört med första kvartalet 2020.

Kassaflöde och likviditet: Jämfört med tidigare plan har investeringar till och med april reducerats med mer än 30%, eller ungefär 50 MUSD. Rörelsekapitalet påverkas negativt av att olika regioner befinner sig i olika faser av produktionsupptrappning samt av perioder av stillestånd i vissa regioner för vissa verksamheter. Efter att den 2 april nyttjat Bolagets resterande 600 miljoner USD av sin existerande kreditfacilitet, uppgick Bolagets kassabalans till cirka 1,5 miljarder USD. Den 30 april var Bolagets kassabalans cirka 1.4 miljarder USD. Maj förväntas bli mer utmanande än april kassaflödesmässigt på grund av en ökning av nettorörelsekapital, medan utvecklingen kommande månader är osäker.

För att ytterligare stärka vår likviditetställning och kreditresurser har bolaget 28 maj avtalat om en lånefacilitet (”Faciliteten”) på cirka 0,6 miljarder USD (6 miljarder SEK) med Svensk Exportkredit understödd av Exportkreditnämnden. Faciliteten består av en 2-årsdel och en 5-årsdel om 3 miljarder SEK vardera. Faciliteten tillhandahålls mot att Autoliv återbetalar existerande lån på 1,2 miljarder SEK med Svensk Exportkredit med ursprungligt förfall i juni 2022. Genom våra likviditetsbevarande åtgärder och med denna nya lånefacilitet på plats är vår likviditet stark nog för att i andra kvartalet 2020 kunna återbetala cirka 0,5 miljarder USD av vårt syndikerade lån om 1,1 miljarder USD (”RCF”). Denna RCF är fortsatt tillgänglig till juli 2023. Med den nya Faciliteten har Bolaget en väl diversifierad förfallostruktur och omfattande kreditresurser till hands. Med detta har vi förstärkt vår finansiella flexibilitet och ökat vår kassa eller kassaekvivalenter plus lånelöften med 0,5 miljarder USD. Inga av Autolivs kreditfaciliteter är kopplade till specifika finansiella villkor.

Mikael Bratt avslutar: I dessa utmanande tider är jag stolt över att vi har en solid organisation med starka medarbetare som fortsätter genomföra vår långsiktiga strategi och jag är övertygad om att Autoliv kommer att komma ut på andra sidan denna kris som ett ännu starkare företag”.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT