Oct 31, 2016

Arcam: "Anta budet"


Styrelsen i Arcam rekommenderar aktieägarna att acceptera det höjda budet från GE.

Den 6 september 2016 offentliggjorde General Electric Company, genom sitt helägda dotterbolag General Electric Sweden Holdings AB, ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam att överlåta sina aktier i Arcam till GE för 285 kronor per Arcam-aktie.

Den 18 oktober 2016 offentliggjorde GE utfallet från den initiala acceptperioden i Erbjudandet, där antalet inlämnade aktier i erbjudandet, tillsammans med de aktier som GE har förvärvat i marknaden, uppgick till ca 40,42 procent av det totala antalet utestående aktier i Arcam. I samband med detta förlängde GE acceptperioden i Erbjudandet till och med den 1 november 2016.

Den 27 oktober 2016 offentliggjorde GE en höjning av vederlaget i Erbjudandet till 300 kronor per Arcam-aktie, förlängde acceptperioden ytterligare till och med den 10 november 2016 samt sänkte villkoret för lägsta acceptnivå till minst 75 procent.

Styrelsen har tidigare enhälligt rekommenderat aktieägarna i Arcam att acceptera GE:s erbjudande om 285 kronor per aktie. För ytterligare information om Styrelsens bedömning av GE:s Erbjudande och skälen för dess rekommendation, samt dess uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan ha på Arcam, särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om GE:s strategiska planer för Arcam och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Arcam bedriver sin verksamhet, hänvisas till Styrelsens uttalande från den 6 september 2016 som finns tillgängligt på http://www.arcamgroup.com/investor-relations/press-releases/

GE:s höjning av Erbjudandet till 300 kronor per Arcam-aktie, motsvarar en premie om 76,16 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 170,30 SEK de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande den 6 september 2016.

Styrelsen i Arcam återupprepar sin enhälliga rekommendation till aktieägarna att acceptera GEs erbjudande och konstaterar att villkoret för lägsta acceptnivå har sänkts till minst 75 procent.

Varje aktieägare i Arcam är dock ansvarig för att väga för- och nackdelar och fatta sitt eget beslut om huruvida Erbjudandet skall accepteras eller ej. Härvid behöver en sammanvägning av omständigheterna i sin helhet göras och varje aktieägare behöver beakta sina egna förutsättningar och göra en egen bedömning av marknadsförhållandena och möjligheterna för den framtida utvecklingen av aktiekursen i Arcam.

Styrelsen tar inte något ansvar för om en acceptans eller ett förkastande av Erbjudandet i efterhand skulle visa sig vara finansiellt ofördelaktigt.

Därutöver kan även noteras att flertalet institutionella investerare, däribland Första AP-fonden och Handelsbanken Fonder, har accepterat och rekommenderar Erbjudandet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT