Claes Mellgren, koncernchef AQ Group.

Apr 26, 2018

AQ Group fortsatt uppåt men mer behövs


Vi måste fortsätta med att förbättra våra marginaler, säger koncernchefen Claes Mellgren

Första kvartalet, januari-mars 2018
i sammandrag

  • Fortsatt god tillväxt, men marginaler och kassaflöde kräver fortsatt förbättringsarbete
  • Nettoomsättningen ökade med 8,8 % till 1 090 MSEK (1 002)
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 17,6 % till 72 MSEK (87)
  • Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 25,8 % till 68 MSEK (92)
  • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,3 % (9,2)
  • Kassaflödet från löpande verksamheten ökade med 129 % till 35 MSEK (15)
  • Soliditeten uppgick till 61 % (60)
  • Resultatet per aktie efter skatt minskade med 25,3 % till 3,13 SEK (4,19)

VD har ordet

Resultatmarginalen 6,3 % och kassaflödet i det första kvartalet är högre än fjärde kvartalet 2017 (3,1 %) men vi har en bit kvar.

Första kvartalet 2018 är vårt 94:e kvartal i rad med vinst. Som jag tidigare beskrivit innehöll första kvartalet 2017 några osedvanligt lönsamma projekt.

Ökande lager är fortfarande en utmaning.

Vi måste fortsätta med att förbättra våra marginaler. Första kvartalet blev resultatmarginalen före skatt (EBT %) 6,3 %. Vårt mål är 8 % vilket innebär att vi ligger under vår målsättning. Vi har några dotterbolag som under en längre tid dragits med lönsamhetsproblem. Vi har nu ökat takten för att åtgärda detta.

AQ Welded Structures med produktion i Ludvika har haft förluster under lång tid, och så även under första kvartalet i år. En avveckling av bolaget med överföring av produkterna till ett antal av våra andra dotterbolag pågår. Verksamheten beräknas vara avvecklad under året.

Under perioden har våra kunder i Kina bl.a. inom telekom minskat sin försäljning vilket har inneburit minskade leveranser och kraftigt minskat resultat från AQ i Kina. Efterfrågan på stora gasturbiner har minskat i omvärlden vilket fortsatt påverkat vårt bolag i Ungern negativt. Positivt är att vi börjar leverera till mindre gasturbiner och reparationer av detaljer till jetmotorer. Bolaget i Thailand har fallande volym inom telekom och ett fortsatt negativt resultat.

Vi har fortsatta lönsamhetsproblem med leveranser av plåt- och plastartiklar till kommersiella fordon i Sverige. Åtgärdsprogrammet som pågår har gett smärre förbättringar men det kommer att ta ytterligare tid att få dem att nå tillfredsställande lönsamhet.

Det är högkonjunktur i industrin. Flera av AQ:s ledande industrikunder visar god tillväxt. Detta förklarar delvis AQ:s fortsatt höga organiska tillväxt. Samtidigt upplever jag att vi tar marknadsandelar inom flera affärsområden. Bolaget i Mexiko har fått en ny VD och planerar en flytt till nya större lokaler under juni månad. Vår verksamhet inom medicinsk teknik växer och utvecklas väl. Under kvartalet har det kompletterats med ett mindre förvärv som stärker vår position inom området.

Vårt bolag i Indien växer och resultatet närmar sig break-even. Vår affär med induktiva komponenter i Indien expanderar kraftigt framöver och vi har därför valt att lägga det i ett separat bolag för ökat fokus.

I första kvartalet har vi sett fortsatt ökande råmaterialpriser och under april månad har aluminiumpriset ökat med 20 %! Vi har blivit bättre på att överföra ökade råmaterialpriser till våra kunder men ytterligare aktiviteter krävs.

Vi har även under första kvartalet fortsatta utmaningar med ökade ledtider av råmaterial och komponenter vilket leder till försenade leveranser till våra kunder. Detta kostar mycket pengar i form av expressfrakter, övertid och inhyrd personal. Den största kostnaden är dock att det påverkar vårt förtroende och går stick i stäv med vår värdering ”We are reliable”.

Lagervärdet har fortsatt vuxit klart snabbare än vår försäljningstillväxt. Arbetet med ett specifikt lagerreduktionsprojekt är i full gång med ett första bolag. Det är viktigt att vi får till ett bättre arbetssätt samt bygger en ökad kompetens inom detta område.

Förvärv
Förvärv är en betydelsefull del av AQ:s strategi för att stärka närvaron och förmågan inom de produktmässiga och geografiska områdena där vi ser möjligheter till tillväxt och förbättrad lönsamhet. En annan central del av förvärvsstrategin är att följa några av våra viktigaste kunder in i helt nya geografiska områden.

Den 3:e april förvärvade vi Mecanova OY med fabrik i Nivala Finland samt Mecanova OÜ med fabrik i Pärnu Estland. Mecanova har ett gott renommé hos kunderna men har dragits med en svag balansräkning. Verksamheten i Estland kompletterar AQ:s verksamhet i Pärnu på ett mycket bra sätt. Vi är också glada att få en verksamhet på den växande finska marknaden.

Organisation
Som vanligt är vårt fokus att anpassa oss efter kundernas krav och verkliga efterfrågan. Det är en strategi som vi kommer att fortsätta med, att vara snabbfotade och anpassningsbara oavsett omvärldshändelser. Vår organisation bygger på entreprenörskap vilket är en grundbult i våra värderingar.

Utsikter
Vi arbetar fortsatt med att eliminera förlustkällor, överföra ökade materialpriser till kund och minska kapitalbindningen i lager.

Vår riktlinje är att långsiktigt vara en stabil, växande och lönsam koncern. Vi har en stark finansiell position och entreprenörer som är verksamma i dotterbolagen. Vi tycker om att göra affärer med kunden i fokus. Våra medarbetare och ledare gör ett bra jobb och det kommer även i framtiden att ge utslag i nya affärer och ett stabilt resultat.

AQ är väl positionerade för nya förvärv såväl finansiellt som ledningsmässigt. Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade medarbetare skall vi jobba hårt med fortsatt tillväxt, kassaflöde och en stabil resultatnivå. En viktig del i detta är våra värderingar och vår strävan efter att vara en ”Reliable” leverantör till ledande industrikunder.

Claes Mellgren
Koncernchef

_________________________________________________________________________________________________
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT