Apr 21, 2016

AQ Group delårsrapport: "all time high"


Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 802 MSEK (715) vilket innebär en ökning med 87 MSEK jämfört med föregående år. Rörelseresultatet var det bästa kvartalsresultatet i företagets historia.

Första kvartalet, januari – mars 2016
i sammandrag
 Bästa kvartalsresultatet i företagets historia
 Nettoomsättning 802 MSEK (715)
 Rörelseresultat (EBIT) 77 MSEK (52)
 Resultat efter finansiella poster (EBT) 76 MSEK (56)
 Soliditet 60 % (62)
 Vinst per aktie efter skatt 3,46 SEK (2,47)


VD har ordet
Första kvartalet 2016 är ännu ett bra kvartal med avseende på resultat (all time high). Jag vill dock flagga för att vi under första kvartalet haft avslut av osedvanligt många projekt med bra rörelse- marginal. Jag vill understryka att man inte skall använda rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) i Q1 som en bas för framtida intjäningsförmåga.
Våra bolag i Östeuropa har bra tillväxt och resultat. De svenska bolagen har svårare att generera tillväxt. I den svenska verksamheten har AQ Enclosure Systems som gjorde förlust Q1 2015 vänt resultatet till vinst. Vårt bolag i Indien växer i omsättning men går fortfarande med förlust.
Vår verksamhet i Kina känner av en lägre aktivitet hos våra kunder t.ex. inom området gruvindustri. 
Vårt bolag i Mexiko utvecklas positivt och har förbättrat sitt resultat jämfört med 2015.


Vår satsning på en marknadschef i koncernledningen som jobbar med att utveckla våra säljare ger resultat och bidrar till att öka den organiska tillväxten. Säljkåren fokuserar även på att hitta synergier i produktionen av våra kunders produkter, genom att utnyttja våra olika AQ-bolags styrkor.
AQ är finansiellt starkt med en soliditet på 60 % trots förra årets stora förvärv. Vårt förvärv av det välskötta och framgångsrika Anton Kft. (under namnändring till AQ Anton) i Ungern går helt enligt plan. Dessa två faktorer sammantaget skapar oss möjlighet att vara fortsatt aktiva på förvärvssidan.
Arbetet med att byta lista från AktieTorget till Nasdaq Stockholm pågår för fullt, och planeras att vara genomfört under senare delen av året. Vi är tilldelade en börsrevisor och vi håller nu på att lägga upp alla erforderliga dokument i vårt dokumenthanteringssystem. Vi ser arbetet som positivt för koncernen, eftersom vi samtidigt strukturerar och arkiverar koncernens samtliga viktiga dokument och avtal.


Framtiden
Min känsla är att vi nu inom flera områden tar marknadsandelar från våra konkurrenter och även kommer in på nya marknader.
Med fantastiska kunder och engagerade medarbetare ser jag positivt på framtiden med möjlighet att fortsätta utveckla AQ mot fortsatt tillväxt och stabil resultatnivå. En viktig del i detta är våra värderingar och vår strävan efter att vara en ”reliable” leverantör till ledande industrikunder.

Claes Mellgren
Koncernchef

Första kvartalet
Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 802 MSEK (715) vilket innebär en ökning med 87 MSEK jämfört med föregående år. Största delen av omsättningsökningen kan förklaras av till förvärvet som gjordes förra året, AQ Anton Kft. Även försäljningen i Polen och Bulgarien har ökat.
För kvartalet var den organiska tillväxten 3,6 % och tillväxten genom förvärv 9,7 %. Detta ger en total tillväxt rensat för valutaeffekter på 12,1 %.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick i det första kvartalet till 78 MSEK (52), en ökning med 26 MSEK.
Ökningen förklaras delvis av förvärvet av Anton Kft. samt osedvanligt många projekt med bra rörelsemarginal. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT