ABB Robotics i Västerås

ABB Robotics i Västerås. Foto: ABB/Jonas Bilberg.

Sep 28, 2020

Antalet industrirobotar ökar i Sverige


Näst högst robottäthet i Europa.

Sverige har nu Europas näst högsta robottäthet i den generella tillverkningsindustrin. Under 2019 installerades 1423 industrirobotar i Sverige vilket är en ökning med 13 procent. I det största kundsegmentet metallbearbetandeindustri, som omfattar många mindre och medelstora företag installerades 587 robotar vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2018.

Sverige passerar därmed Tyskland när det gäller robottäthet i den generella industrin. Sverige har nu den näst högsta robottätheten i Europa efter Danmark i detta marknadssegment.

-Det är mycket glädjande att robotinstallationerna i Sverige ökar. Det är ett viktigt trendbrott efter den negativa utvecklingen de senaste två åren. Många företag anser att det är mycket angeläget att skapa konkurrenskraftiga produktionssystem. Jag är övertygad om att Tillväxtverkets program Robotlyftet i hög grad bidragit till den ökande medvetenheten hos företagen, säger Ove Leichsenring, ordförande i SWIRA - Swedish Industrial Robot Association.

Ove Leichsenring, Swira.

Årliga installationsvolymer av robotar i olika kundsegment

I IFR rapporten anges att 408 robotar levererats till fordonstillverkarna i Sverige trots avsaknaden av storskaligiga fordonsprojekt under 2019. Siffran är för hög och kan förmodligen härledas till att ett större antal robotar har exporterats till annan destination utanför Sverige men rapporterats som installerade i Sverige.

SWIRA uppskattar att det har installerats 208 robotar i den svenska fordonsindustrin 2019, vilket är en ökning med 55% från 2018. Volymökningen är kopplad till produktivitetshöjande installationer i motor och drivlinjeproduktioner samt ökande investeringar i flexibla robotautomationslösningar för monteringstillämpningar.

Fordonsunderleverantörer installerade ungefär samma antal robotar som 2018. I det största kundsegmentet metallbearbetande industri, som huvudsakligen består av mindre och medelstora företag, installerades 587 robotar vilket är en ökning med 11 procent. Tyvärrser vi en nedgående trend i plast och livsmedelsindustrin, säger Ove.

Sverige fortsatt på 5:e plats när det gäller robottäthet i industrin globalt

För att bättre kunna göra en jämförelse mellan olika länder så gör IFR även en beräkning av robottätheten i industrin. Beräkningen baseras på antalet installerade robotar/ industrin korrelerat till 10.000 anställda/industrin. De höga siffrorna för Singapore är kopplat till elektronikindustrin, särskilt halvledare och kringutrustning för datorer.

Korea producerar mer än 4 miljoner bilar och nyttofordon per år. Korea är också marknadsledande inom LCD, minneschipstillverkning och har en ledande position inom batteritillverkning. Sverige behåller sin 5:eplats.

Sverige har passerat Tyskland 2019 när det gäller robottäthet i den generella industrin. Graden av automatisering är således relativt hög i den svenska generella industrin med 209 robotar per 10 000 anställda. Detta är den näst högsta andelen i Europa efter Danmark som har 239 robotar per 10000 anställda i sin industri. Danmark som inte har någon fordonsindustri ligger på fjärde plats i denna tabell efter Singapore, Korea  och Japan. Det innebär att den danska tillverkningsindustrin fortfarande har en betydligt högre automatiseringsgrad i jämförelse med Sverige.

Materialhantering och maskinbetjäning har ökat med 25 procent

Dessa applikationer utgör de största robotapplikationerna i Sverige. Bågsvets & Motståndssvetsning kommer som nummer två. Den kraftiga minskningen i svetssegmentet beror på att det har installerats mycket få robotar för motståndssvetsning i fordonsindustrin under 2019. Volymen på 108 robotar är huvudsakligen bågsvetsrobotar

Antalet industrirobotar i drift i Sverige beräknas till 14 224 enheter vilket är 4% högre än 2018. Den metallbearbetande industrin har mer än 4900 robotar i drift, därefter kommer fordonsindustrin, med 3200 robotar och underleverantörer till fordonsindustrin med 1600 robotar. IFR utgår från att det operativa beståndet av industrirobotar har en genomsnittlig livslängd på 12 år räknat från installationsåret, efter denna tid tas robotarna bort ur statistiken.

Prognoser för 2020 och 2021

-När det gäller framtidsutsikterna så är det för närvarande omöjligt att göra en prognos. Alla ekonomiska prognoser för 2020 och därefter är beroende av vilket scenario som appliceras för Coronapandemin.

Ekonomer bedömer att industriproduktionen i Sverige kommer att minska med 10 procent under 2020 vilket kan innebära att företagen skjuter upp nödvändiga investeringar i effektiva produktionssystem. SWIRA:s bedömning är att robotinstallationerna kommer att minska med ca 10-15 procent under 2020. Min förhoppning är att det endast blir ett hack i kurvan och att den positiva trenden fortsätter under nästa år, säger Ove Leichsenring.

"Kompetensutveckling och mer tillverkning i Sverige"

Alla har sett effekterna när de globalt sammankopplade försörjningskedjorna har brutits under våren 2020 vilket resulterat i fullständiga produktionsstopp hos många företag. Svenska fordonstillverkare och andra större exportföretag kommer säkert att vidta åtgärder för attminska sårbarheten i sina försörjningskedjor i framtiden. En del av lösningen är att lägga mer tillverkning i Sverige. Då krävs konkurrenskraftiga tillverkningsföretag som kan möta detta behov.

-Nu kommer det att bli ännu viktigare att säkerställa atti ndustrin inte tappar fart när det gäller investeringar i effektiva produktionssystem. Regeringens budgetförslag för skattereduktion på investeringar kommer därför mycket lägligt. Jag hoppas också att nationella främjandeprogram som Robotlyftet även i framtiden får nödvändiga resurser för sitt viktiga arbete med att öka konkurrenskraften hos alla mindre och medelstora tillverkningsföretag i hela Sverige från Skåne till Norrbotten, säger OveLeichsenring.

-Avslutningsvis är det viktigt för företag att kompetensutveckla personalen och öka antalet personer med robotikfärdigheter. Det är min uppfattning att global konkurrens i kombination med en ökad efterfrågan på inhemsk produktion kommer att driva på företagens automatisering och digitalisering. Denna trend kommer också att skapa stora tillväxtmöjligheter för den svenska robotautomationsbranschen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT