Tom Erixon, vd och koncernchef Alfa Laval. Foto: Alfa Laval.

Apr 23, 2018

Alfa Laval ökar orderingången


Ökad efterfrågan på viktiga marknader. Inte minst bidrog den ökade aktiviteten inom utvinning av olja och gas, till bolagets förbättrade orderingång.

Nettoomsättningen för Alfa Laval ökade med 11 procent till MSEK 8 851 (8 126) för första kvartalet. Nettoresultatet landade på MSEK 1 049 (776). Orderingången ökade med 16 procent organiskt till MSEK 10 025 (8 801).

Kommentar från Tom Erixon, VD och koncernchef

”Efterfrågan i viktiga marknader stärktes under det första kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet 2017. Förbättrad aktivitet inom borrning och utvinning av olja och gas till lands liksom i off-shoresektorn bidrog till att både Energy och Marine rapporterade en något bättre orderingång än vad vi hade förväntat. Food & Water hade en fortsatt positiv utveckling, vilket förstärktes av en stor bryggeriorder. Sammantaget blev order­ingången under kvartalet strax över 10 miljarder kronor.

Produktivitetsutvecklingen inom koncernen var stark under kvartalet genom en ökad beläggning i fabrikerna, medan effekterna av kostnads­besparingsprogrammet upprätthölls. I kombination med en bra mix jämfört med det föregående kvartalet, förbättrades bruttomarginalen till strax över 38 procent. Vi bibehöll de positiva effekterna på bruttomarginalen ner till den justerade EBITA marginalen, som förbättrades till 16,9 procent.

Såsom tidigare aviserats kommer investe­ringsnivån att vara på en högre nivå under 2018-19 beroende på det pågående omstrukture­rings­programmet för tillverkningen. Beroende på den starka tillväxt­trenden i orderingången kommer ytterligare investeringsbeslut att tas för att säkerställa kapacitet och leveransförmåga i vår försörjnings­kedja. Investeringarna för 2018 förväntas därför öka något jämfört med den tidigare prognosen om 1 miljard kronor.”
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT