Ages Machining Unnaryd. Foto: Ages.

Feb 7, 2018

Ages ökar försäljningen


Högt kapacitetsutnyttjande hos underleverantörer fortsatt flaskhals.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 293 MSEK (209) och resultat efter skatt uppgick till 6 MSEK (12). Exklusive omstruktureringskostnader uppgick resultatet till 15 MSEK (12).

Omstruktureringskostnader har belastat rörelseresultatet med 8,8 MSEK för fjärdekvartalet

För helåret uppgick nettoomsättningen till 1012 MSEK (796) och resultatet efter skatt uppgick till 26 MSEK (43), resultatet efter skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 47 MSEK (43).

För helåret har omstruktureringskostnader belastat rörelseresultatet med 21,1 MSEK.

Vd Magnus Björn kommerar koncernens utveckling under perioden:

Under årets sista delårsperiod har vi fortsatt att anpassa vår verksamhet till den höga volym som marknaden nu efterfrågar. Det var i somras som den europeiska fordonsindustrin med kort varsel ökade sina beställningar betydligt över prognos, vilket orsakade överbelastningsproblem i hela vår bransch.

Ledtiderna för att anpassa produktionskapacitet och organisation är långa. Det gör att vi först i slutet av innevarande period har börjat se effekterna av beslutade åtgärder. Vi bedömer att det kommer att dröja ytterligare något kvartal innan vi får full verkansgrad på gjorda investeringar.

Vi har sett en kontinuerlig förbättring av leveransläget under perioden, speciellt inom den tidigare så överbelastade pressgjutningsverksamheten. Det gäller främst enheten i Unnaryd, som alltsedan i somras dragits med höga kostnader på grund av de extraordinära åtgärder som vidtagits för att tillgodose kundernas krav. Dessa kostnader har kunnat minskas efter hand samtidigt som effektiviteten ökat och produktionen kommit i fas med orderingången.

Ett fortsatt svårlöst problem är störningar i leveranser från underleverantörer som idag inte har någon produktionskapacitet kvar. Detta är en flaskhals som orsakar merkostnader och tappad effektivitet i vår egen produktion.

Råvarupriserna ökade kraftigt i slutet av perioden. Då uppgången annonserats i förväg kunde kostnadsökningen hanteras i perioden genom anpassade lagernivåer, därmed har ökningen endast haft en marginell effekt på resultatet. Om priserna framöver fortsätter att öka ytterligare eller ligger kvar på nuvarande nivå, kommer råvarorna att få större påverkan på resultaten för kommande kvartal. Hur stor denna effekt slutligen blir beror på hur väl vi lyckas kompensera med prishöjningar gentemot våra kunder.

Arbetet med att koncentrera gruppens pressgjutning till Unnaryd och Kulltorp är nu genomfört vilket innebär att all verksamhet vid AGES Casting Solna har avslutats. Under perioden har ytterligare oförutsedda extraordinära kostnader uppkommit i samband med avvecklingen. Den totala omstruktureringskostnaden kan nu summeras till 21,1 MSEK. Den siffran är 8,8 MSEK högre än vad som tidigare annonserats och har belastat periodens resultat.

Magnus Björn.

Året som helhet

2017 kan sammanfattas som ett händelserikt år. Under året har vi både breddat koncernens kompetens och verksamhet, genomfört en omstrukturering i pressgjutningsverksamheten och hanterat en period då hela vår bransch präglades av överbelastningsproblem. Vi har fortsatt att effektivisera våra processer och bearbetat delvis nya marknader. Därtill har strategin att skapa tillväxt genom förvärv burit frukt. I maj förvärvades Hörle Automatic Gruppen med anläggningar i småländska Hörle och kinesiska Ningbo. Ambitionen att även köpa WR Controls Group avbröts dock sedan förutsättningarna förändrades under processens gång.

Framtida utveckling

Vi förväntar oss fortsatta utmaningar i vår leveranssituation. Det kommer att ta en tid att trimma produktionsprocesserna och få full effekt av gjorda investeringar och organisationsförändringar. Det totala läget har dock successivt förbättrats under den senaste perioden och förväntningarna inför kommande kvartal är att denna positiva trend kommer att förstärkas ytterligare.

Den genomförda samordningen av gruppens pressgjutningsverksamhet förväntas ge effekt redan under innevarande år. Efter en inkörningsperiod räknar vi med att gjorda investeringar successivt ska påverka lönsamheten i en allt mer positiv riktning.

En fortsatt hög efterfrågan och dito offert stock tyder på att kunderna har ett stort förtroende för vår verksamhet och att marknaden uppskattar hur vi löste problemen under det snabbt stigande efterfrågeläget. Vårt breda kunderbjudande och vår fokusering på högkvalitativa produkter gör att framför allt europeiska fordonskunder söker oss som partner och i skrivande stund för vi flera intressanta diskussioner om framtida samarbete. 
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    117
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT