Jonas Gustavsson. Foto: Olof Holdar.

Feb 8, 2018

ÅF höjer utdelningen


"Bästa resultatet någonsin"

ÅF uppvisar ett starkt resultat för det fjärde kvartalet. EBITA blev det högsta någonsin för såväl fjärde kvartalet som helåret. EBITA för kvartalet uppgick till 344 (306) MSEK, en ökning med 13 procent. Samtidigt är tillväxten fortsatt god med en omsättningsökning på 12 procent. Omsättningen i kvartalet uppgick till 3 500 (3 138) MSEK.

Den starka avslutningen på året medförde ett stärkt resultat för helåret. EBITA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 117 (996) MSEK och nettoomsättningen ökade med 14 procent. 

Under kvartalet lanserade ÅF den nya strategin, Future ÅF, tillsammans med omformulerade finansiella mål och en ny organisation anpassad att leverera enligt den nya riktningen. Strategin innebär en förtydligad internationell inriktning och att ÅF i högre grad ska erbjuda kunderna paketerade lösningar och koncept. Genom den nya strategin stärker ÅF positionen som ett ingenjörs- och designföretag. I linje med detta förvärvades under kvartalet designföretaget inUse i Sverige, och efter kvartalets utgång, arkitektföretaget Gottlieb Paludan Architects i Danmark.

"Vi bedömer att marknadsbilden är i stort oförändrad jämfört med föregående kvartal. Industrikonjunkturen är fortsatt god i Sverige, vilket syns inte minst i efterfrågan från fordons-, skogs- och livsmedelsindustrin samt pappers- och massaindustrin. Efterfrågan från gruv- och stålindustrin fortsätter att öka, dock från låga nivåer," skriver vd Jonas Gustavsson i rapporten.

"Investeringar inom infrastruktur i Sverige och Norge är fortsatt på en hög nivå, dock sker ett skifte på marknaden från ett fåtal större infrastrukturprojekt till flertalet mellanstora och mindre projekt. Energimarknaden är fortsatt svag i Europa samtidigt som omställningen till mer fossilfri energiproduktion skapar en högre efterfrågan inom exempelvis kraftvärmeverk baserade på förnybara bränslen."

"Den pågående digitaliseringen ökar och medför en god efterfrågan för inbyggda system och IT inom såväl industri- som energi- och infrastrukturmarknaden."

Styrelsen i ÅF föreslår en utdelning för år 2017 på 5,00 (4,50) kronor
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT