Joakim Byström, Absolicon. Foto: Tarek Sulaiman.

Joakim Byström, Absolicon. Foto: Tarek Sulaiman.

Sep 1, 2020

Ökad förlust för Absolicon


Men den ekonomiska utvecklingen går enligt plan.

Solenergiföretaget Absolicon i Härnösand har lämnat rapport för andra kvartalet. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 470 (481) KSEK och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 6 166 (-3 388) KSEK.

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är nu fullt ut ett affärsutvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med offensiva försäljningsaktiviteter inom flera specificerade områden, långa försäljningsprocesser och långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats, kommenterar vd Joakim Byström.

Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med delfinansierade forskning- och utvecklingsprojekt intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklingsverksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital.

Under andra kvartalet tecknades fyra nya ramavtal om förvärv av robotiserade produktionslinor. Under perioden meddelade även Energimyndigheten att de satsar 8 miljoner kronor i Absolicons demonstrationsanläggning för solvärme i fjärrvärmenät.

Under andra kvartalet tecknades fyra nya ramavtal – WRT i Peru, Suld i Mongoliet, Enercity i Ecuador, Climatenza i Indien och efter periodens utgång tecknades även ett ramavtal med Pelktec i Ghana. Sammanlagt finns nu åtta ramavtal om produktionslinor. Ramavtalen är inte bindande.

Parallellt med att teckna ramavtal om produktionslinor förhandlar Absolicon tillsammans med bolagets produktionslinje-partners med stora slutkunder. En av de mest spännande processerna är med Greenline Afrika i Sydafrika som förhandlar med världens största bryggerikoncern om en stor solvärmeanläggning.

Energimyndigheten meddelade under perioden att de satsar 8 miljoner kronor på finansiering av Absolicons demonstrationsanläggning på Högslätten i Härnösand med 3000 m2 solfångare inkopplade på fjärrvärmenätet. Det är den största solvärmeanläggning som byggts i Sverige sedan Kungälv år 2000. På sikt planeras även ett säsongslager i Härnösand som kan lagra solvärmen från sommar till vinter.

Under rådande pandemi har Absolicon i stort kunnat fortsätta arbeta enligt plan. Pilotinstallationerna har av olika anledningar drabbats av förseningar.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT