Foto: Absolent Group.

Aug 2, 2019

Absolent Group 30% tillväxt andra kvartalet


För året har företaget en tillväxt på över 36%

Absolent Group AB delårsrapport andra kvartalet 2019

Kommentar från vd Axel Berntsson 

Vi har precis genomgått en period fylld av viktiga milstolpar för Absolent Group. Utöver att ha levererat rekordhög försäljning under det andra kvartalet om 220 MSEK (169) har vi nyligen genomfört fyra förvärv och skaffat oss ytterligare två tillväxtplattformar. Rörelseresultatet (EBITA) i kvartalet landade på 38 MSEK (37 MSEK), en ökning med 4 % från motsvarande period föregående år.

Integrationen av DCS Group och SMK, som förvärvades under det första kvartalet i år, går enligt plan och vi har börjat realisera de första synergierna även om tillfälliga integrationskostnader överstiger resultaten för bolagen under kvartalet. Vår traditionella affär i Absolent och Filtermist presterar fortsatt fina marginaler och kvartalets totala resultat är enligt förväntan. Kassaflödet i kvartalet påverkas av enskilda större kundprojekt och investeringar i verksamheten för att skapa kapacitet för fortsatt tillväxt. Basen i kassaflödet ligger i linje med tidigare nivåer. Hösten kommer att bli en viktig period med fokus på att få in DCS och SMK såväl som de fyra nya verksamheterna i våra processer, börja utveckla dem och ge fortsatt goda förutsättningar för lönsam tillväxt.

I vår strategiska plan som sjösattes i början av 2018 ligger fokus på såväl organisk tillväxt som tillväxt via förvärv. Vi har byggt strategin kring att gå från att ha tyngdpunkt inom ett marknadssegment, maskinbearbetning, till att bli starka inom sex marknadssegment. Gemensamt för alla sex segment är att vi genom att hjälpa kunder med lösningar för hantering av processluft bidrar till att minska deras klimatpåverkan, ge anställda en bättre arbetsmiljö och öka produktiviteten. I första kvartalet i år förvärvade vi DCS Group som gav oss tillträde till vårt andra segment, bulkhantering av stoft. Nu har vi förvärvat Jeven, nordisk marknadsledare inom storköksventilation, och Diversitech som är starka inom rening av stoft från svetsning och skärning och står därmed på fyra marknadsben. Vi har dessutom gjort två mindre förvärv av Carter och Kerstar som stärker vårt erbjudande inom bulkhantering. Endast förvärvet av Carter påverkar resultatet för andra kvartalet då de övriga tre förvärven genomförts i början av det tredje kvartalet.

Antalet och storleken av de förvärv vi genomfört i år, och förhoppningsvis kommer att genomföra framöver, kommer att påverka vår marginal och skapa fluktuationer mellan kvartalen. Vår ambition är att samtliga förvärv skall uppnå samma marginal som vår basaffär. Förvärven skiljer sig dock i komplexitet och avseende vilka justeringar som bolagen måste göra. Dessa skillnader gör att det tar olika lång tid och kräver olika nivåer av investeringar för att nå den önskade resultatnivån. Vi redovisar enligt K3 och ej IFRS vilket medför linjär avskrivning av goodwill. Därmed påverkas EBIT av goodwillavskrivningar, till skillnad från hos många andra bolag, vilket leder till jämförbara EBITA-resultat men ej jämförbara EBIT-resultat.

Vårt team i Storbritannien, som är vår enskilt största marknad, har haft ett intensivt första halvår 2019 med genomförande och integrationsarbete av tre förvärv och dessutom en oro för brexit som tydligt påverkar marknaden. Inbromsningen som vi sett under våren har fortsatt och vi har sett en organisk minskning i linje med marknadens minskning under det andra kvartalet. Vi förutser att utmaningarna i Storbritannien kommer att fortsätta även under resterande del av året.

Goda utsikter för Nordamerika och Kina

I Nordamerika ser vi goda förutsättningar för att skapa tillväxtsynergier mellan Diversitech, Avani och Absolent som alla till viss del delar slutkunder och försäljningskanaler. Under det andra kvartalet såg vi en förbättrad lönsamhet mot föregående år och de omstruktureringar vi genomförde under slutet av förra året har fått önskad effekt. I Asien har vi haft fortsatta framgångar inom fordonsindustrin i Kina och kommit igång bra med vår nya verksamhet i Hong Kong. Orderingången i Kina ligger i linje med förra året och vi ser att vi tar marknadsandelar på en marknad som är mer avvaktande än tidigare. De steg vi tagit under kvartalet har stärkt vår position på marknaden och förbättrat våra möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt. Jag är väldigt stolt över vårt team, hur de har tagit sig an vår strategiska plan och hur de växer med bolaget och vill tacka dem för deras engagemang.

Kvartal 2 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 219,6 Mkr (168,6) vilket motsvarar en tillväxt på 30,3 % (48,1) varav 4,1 % var organiskt
  • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 38,1 Mkr (36,7) motsvarande en marginal om 17,3 % (21,8)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 30,1 Mkr (33,7) motsvarande en marginal om 13,7 % (20,0)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,25 kr (2,40)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 14,7 Mkr (37,1)

Perioden januari - juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 428,8 Mkr (314,6) vilket motsvarar en tillväxt på 36,3 % (36,8) varav 10,2 % var organiskt
  • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 84,0 Mkr (69,5) motsvarande en marginal om 19,6 % (22,1)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 70,4 Mkr (63,6) motsvarande en marginal om 16,4 % (20,2)
  • Resultat per aktie för perioden januari-september uppgick till 4,94 kr (4,38)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 47,6 Mkr (37,7)

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet här




Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT