Koncernchef Ulrich Spiesshofer. Foto: ABB.

Jul 20, 2017

ABB: Ökar tillväxttakten


Basorder och den totala orderingången ökade med 3 procent, ökad orderingång i alla regioner

20 juli 2017 Andra kvartalet i korthet 

 • Basorder och den totala orderingången ökade med 3 procent[1]; ökad orderingång i alla regioner
 • Intäkterna upp med 1 %
 • Operativ EBITA-marginal[2] på 12,4 procent dämpade kvartalet på grund av sjunkande råvarupriser och viss överkapacitet
 • Nettovinst 525 miljoner dollar
 • Kassaflödet från rörelsen på 467 miljoner dollar speglar senarelagda incitamentsutbetalningar
 • Rörelsekapital i procent av intäkterna minskade med 90 punkter till 14,1 procent på årsbasis
 • Aktiv portföljförvaltning: Förvärvet av B&R slutfördes den 6 juli, KEYMILE:s kommunikationsverksamhet kommer att förvärvas under kvartal 3 

[1]Utveckling av orderingång, basorderingång, intäkter och orderstock på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal

[2] För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q2 2017 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet

”Under andra kvartalet fortsatte ABB att öka tillväxttakten i och med att våra målinriktade projekt levererar. Ordertillväxten var bred över alla regioner”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Vårt branschledande digitala erbjudande, ABB Ability, börjar ta fart och bidrar till tillväxten.”

”Driftresultaten inom divisionerna Power Grids och Industrial Automation var stabila under kvartalet. Electrification Products och Robotics and Motion förbättrade sina marginaler efter hand men kunde inte fullt ut kompensera för motvinden på grund av råvarupriserna och överkapaciteten under kvartalet”, säger han. ”Även om vi är nöjda över tillväxttakten, i synnerhet den tvåsiffriga ordertillväxten inom Robotics and Motion, är vi fortsatt mycket fokuserade på att ytterligare förbättra det operativa utförandet och vår kostnadsbas.

”Det framgångsrika slutförandet av förvärvet av B&R och överlämnandet av vårt senaste äldre havsbaserade vindprojekt, Dolwin 2, är goda exempel på vårt disciplinerade genomförande av strategin Next Level.”

Utsikter på kort sikt

Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta. Den övergripande globala marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten, till exempel Brexit i Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. I och med detta samt den pågående omvandlingen av ABB väntar vi oss att 2017 blir ett övergångsår. 

Koncernresultat andra kvartalet 2017

Order

Orderingången totalt var 3 procent högre (stabilt i dollar) jämfört med andra kvartalet för ett år sedan, då den betydande ökningen hos både Robotics and Motion och Industrial Automation mer än väl kompenserade för minskningen inom Electrification Products och Power Grids. Stora order ökade med 5 procent (1 procent i dollar) och stod för 8 procent av den totala orderingången, oförändrat jämfört med samma kvartal för ett år sedan. En starkare dollar jämfört med samma period förra året resulterade i en negativ valutaeffekt på redovisad orderingång med 3 procent.

Basorder (under 15 miljoner dollar) ökade med 3 procent (stabilt i dollar), en förbättring för Robotics and Motion, Industrial Automation och Power Grids. Electrification Products minskade med 1 procent (4 procent i dollar), något som primärt påverkades av färre handelsdagar under kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Totala order för tjänster och programvara ökade med 8 procent (5 procent i dollar) och ökade till 20 procent av den totala orderingången, jämfört med 19 procent för ett år sedan.

Orderstocken uppgick i slutet av juni 2017 till 23,6 miljarder dollar, 1 procent lägre (7 procent i dollar) jämfört med slutet av andra kvartalet för ett år sedan. Kvoten bokade order/fakturering2för andra kvartalet var 0,99 jämfört med 0,96 för andra kvartalet 2016.

Marknadsöversikt

Efterfrågemönstret i ABB:s alla regioner var positivt under kvartalet:

 •         Europa drog nytta av positiv marknadsutveckling inom industri, transport och infrastruktur samt tidpunkten för stora kapitalinvesteringar. Den totala orderingången förbättrades 6 procent (1 procent i dollar) där positiva bidrag från Storbritannien, Finland, Turkiet och Spanien mer än väl kompenserade för nedgången i Norge och Frankrike. Basorder förbättrades 1 procent (4 procent lägre i dollar) där Spanien, Sverige och Turkiet var de huvudsakliga bidragsgivarna.
 •         Nord- och Sydamerika utvecklades positivt och drevs av en efterfrågan på energieffektiva lösningar inom industri, transport och infrastruktur samt en ökad efterfrågan på automatisering rent allmänt. Den totala orderingången växte 2 procent under kvartalet (2 procent i dollar) med fler stora order. Basorderingången minskade 2 procent (2 procent i dollar) då den ökade efterfrågan i USA och Brasilien inte kunde uppväga nedgångarna i Kanada. USA ökade 7 procent totalt (6 procent i dollar) och 1 procent i basorder (stabilt i dollar).
 •         Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) växte på grund av en ökad efterfrågan inom industri, transport och infrastruktur på energieffektiva lösningar och automatiseringslösningar. Energisektorn gjorde selektiva investeringar under kvartalet. Den totala orderingången ökade 2 procent (2 procent lägre i dollar), vilket primärt drevs av en hållbar tillväxt i Indien, Saudiarabien och Sydafrika. Den totala orderingången minskade i Kina eftersom den ökade basorderingången inte kunde uppväga en lägre volym av stora order. En ökad efterfrågan i Indien speglar det fortsatta behovet av industriell automatisering och tillförlitliga kraftlösningar. Basorder ökade med 9 procent (6 procent i dollar) för regionen med positiva bidrag från Kina och Indien. 

Efterfrågemönstret i ABB:s tre viktigaste kundsegment var blandat:

 •             Energisektorn fortsatte med sina selektiva investeringar: man lade till ny kapacitet på tillväxtmarknader, uppgraderade den åldrande kraftinfrastrukturen på mogna marknader och integrerade förnybar energi globalt. Dessa kunder investerar också i automatisering och styrsystemslösningar för att förbättra stabiliteten i elnätet. 
 •         I industrin: investeringar inom robotlösningar samt bil- och livsmedelsindustrin var fortsatt positiva. Investeringar inom processindustrier, i synnerhet olje- och gasproduktion till havs, var fortsatt dämpade. Selektiva investeringar inom gruvverksamhet, prospektering och verksamheter i senare led förväntas fortsätta.
 •         Efterfrågan inom transport och infrastruktur har varit blandad. Efterfrågan på lösningar inom byggnadsautomatisering var, liksom energieffektiva lösningar för järnvägstransporter, fortsatt stark medan den marina sektorn, undantaget kryssningsfartyg, fick en stark nedgång till följd av den dämpade olje- och gassektorn. Laddinfrastruktur för elfordon var en fortsatt ljuspunkt under kvartalet.

Intäkter

Intäkterna ökade 1 procent (3 procent lägre i dollar) under det andra kvartalet och låg högre inom Electrification Products och Robotics and Motion. Power Grids låg stabilt medan Industrial Automation låg lägre med sin minskade orderstock. Totala intäkter för tjänster och programvara låg stabilt (2 procent lägre i dollar) och stod för 17 procent av de totala intäkterna, oförändrat jämfört med för ett år sedan.

Operativt EBITA

Operativt EBITA var 1 042 miljoner dollar, 5 procent lägre i konstant valuta (7 procent lägre i dollar). Operativ EBITA-marginal var 12,4 procent, 0,5 punkter lägre jämfört med samma period för ett år sedan. Operativ EBITA-marginal förbättrades inom Industrial Automation och Power Grids men minskade i divisionerna Electrification Products och Robotics and Motion. Operativ EBITA-marginal påverkades av ökade råvarupriser och överkapacitet inom vissa verksamheter, något som inte kunde uppväga den positiva besparingseffekten.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten ökade till 525 miljoner dollar från 406 miljoner dollar och det grundläggande resultatet per aktie var 0,25 dollar jämfört med 0,19 dollar samma kvartal 2016. Resultatet påverkades av lägre kostnader för omstruktureringar och omstruktureringsrelaterade kostnader och en högre skattesats på 30% jämfört med 25,1% samma period föregående år. Operativt resultat per aktie var 0,30 dollar jämfört med 0,35 dollar för motsvarande kvartal 2016, en minskning med 11 procent i konstant valuta2.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelseverksamhet blev 467 miljoner dollar jämfört med 1 082 miljoner dollar 2016 till följd av den senarelagda incitamentsutbetalningen till andra kvartalet 2017 istället för första kvartalet. Det påverkades också av tidsregleringen av skatteutbetalningar, försenade betalningar fån kunder i Mellanöstern samt det positiva kassaflödet föregående år från den nyligen avyttrade kabelverksamheten.  

Annullering av aktier

I juli 2017 annullerade ABB, efter godkännande av aktieägarna vid företagets årsstämma den 13 april 2017, 46,6 miljoner aktier. Detta kommer att återspeglas under det tredje kvartalet. 

Förändringar i koncernledningen

Från den 1 april 2017 tillträdde Timo Ihamuotila som Chief Financial Officer på ABB och blev ledamot i koncernledningen. Han kom närmast från Nokia. Från den 1 juli 2017 tillträdde Chunyuan Gu, vd för ABB i Kina, som ny chef över region Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) och blev ledamot i koncernledningen. Chunyuan tar över AMEA efter Frank Duggan, som utsågs till chef för region Europa efter Bernhard Jucker, som gick i pension den 30 juni efter en lång och förtjänstfull karriär inom ABB. 

Divisionsresultat andra kvartalet

Electrification Products

Den totala orderingången påverkades av färre handelsdagar under andra kvartalet jämfört med samma period 2016; den totala orderingången för första halvåret 2017 steg med 1 procent (2 procent lägre i dollar). Intäkterna ökade med 2 procent under kvartalet (1 procent lägre i dollar). Operativ EBITA-marginal förbättrades efter hand men var lägre under kvartalet jämfört med föregående år, huvudsakligen beroende på högre materialkostnader, något som mer än väl kompenserade för produktivitets- och kostnadsbesparingar.  

Robotics and Motion

Den totala orderingången var 14 procent högre (12 procent i dollar) och alla regioner och affärsenheter bidrog till denna betydande tillväxt. Basorder från tredje part ökade 10 procent (8 procent i dollar) med fortsatt stark tillväxt inom robotteknik och lätt industri. Intäkterna ökade med 5 procent (3 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal påverkades av produktmixen, betydligt högre råvarupriser och underutnyttjande, vilket mer än väl uppvägde kalkylerade åtgärder.   

Industrial Automation

Den totala orderingången ökade 8 procent (6 procent i dollar) på grund av selektiva kapitalinvesteringar i olja och gas samt gruvverksamhet. Basorder från tredje part fortsatte att vara positiva. Intäkterna var 7 procent lägre (9 procent i dollar), vilket speglade verkställandet av en minskad orderstock. Operativ EBITA-marginal ökade något då kostnads- och produktivitetsbesparingarna uppvägde det lägre intäktsbidraget.

Power Grids

Basorder från tredje part ökade 2 procent (stabilt i dollar) för investeringar på tillväxtmarknader medan den totala orderingången påverkades av tidpunkter för stora order. Intäkterna var oförändrade (3 procent lägre i dollar) med en stabil leverans ur orderstocken. Operativ EBITA-marginal ökade med 50 punkter till 9,8 procent, vilket speglade förbättrad produktivitet, projektgenomförande och fortsatta kostnadsbesparingar.  Divisionens Power Up-program för att driva omvandling och värdeskapande pågår och företaget kommer att fortsätta att investera i detta projekt under de kommande kvartalen. 

Strategin Next Level – steg 3

ABB fortsatte implementeringen av strategin Next Level under kvartalet genom ytterligare förskjutning av tyngdpunkten mot segment med högre tillväxt, förstärkning av konkurrenskraften och riskminimering av portföljen.

ABB tillkännagav den 6 juli att man slutfört förvärvet av B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH), den största fristående leverantören av produkt- och programvarubaserade lösningar med öppen arkitektur för maskin- och fabriksautomatisering över hela världen. Detta förvärv täpper till ABB:s historiska klyfta inom maskin- och fabriksautomatisering och kommer att skapa en unikt omfattande automatiseringsportfölj för kunder globalt. Detta helt kontant finansierade förvärv förväntas läggas på det operativa resultatet per aktie år ett.

ABB lanserade framgångsrikt sitt nya branschledande digitala erbjudande, ABB Ability, på kundevenemangen i Houston, Hannover och Hangzhou. Med över 180 lösningar inom alla kundsegment har ABB Ability fått en mycket positiv kundrespons och bidrar till en hållbar tillväxt.

Den 3 juli meddelade ABB att man överenskommit med KEYMILE-koncernen om att förvärva den affärskritiska kommunikationsverksamheten för att stärka portföljen och ytterligare utöka ABB Ability. Detta kommer att addera tillförlitliga kommunikationstekniker som är väsentliga för att upprätthålla dagens dynamiska och komplexa digitala elnät. Förvärvet innefattar produkter, programvara och tjänstelösningar liksom expertis inom forskning och utveckling. Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2017.

ABB fortsätter att utnyttja den fart man redan har och accelererar ytterligare sina driftresultat.

Företagets program för att höja produktiviteten på tjänstemannasidan har överträffat förväntningarna sedan lanseringen 2015. ABB är väl positionerat att nå programmets ökade besparingsmål på 1,3 miljarder dollar inom den ursprungligen satta tidsramen med cirka 200 miljoner dollar lägre totalkostnad för både omstrukturering och implementering än vad som meddelats initialt. ABB går vidare med sina vanliga sparprogram, där man utnyttjar verksamhetsutvecklingen och den förstklassiga hanteringen av leverantörskedjan för att uppnå besparingar som motsvarar kostnaderna för sålda produkter på 3–5 procent per år.

ABB bekräftar det satta programmålet för nettorörelsekapital om att frigöra cirka 2 miljarder dollar till slutet av 2017. Programmet följer tidsplanen; nettorörelsekapitalet i procent av intäkterna minskade med 90 punkter jämfört med samma period föregående år.

Utsikter

Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken är fortsatt positiva i USA och tillväxten i Kina väntas fortsätta. Den övergripande globala marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten, till exempel Brexit i Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. I och med detta samt den pågående omvandlingen av ABB väntar vi oss att 2017 blir ett övergångsår.

De attraktiva efterfrågeutsikterna på lång sikt i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och infrastruktur – drivs av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen.

ABB är väl positionerat att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med sin starka marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Utsikter och Strategin Next Level – steg 3. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 juli 2017, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
 

20 juli 2017

Ulrich Spiesshofer, koncernchef
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT