Foto: ABB

Jul 19, 2018

ABB har fortsatt lönsam tillväxt


Tack vare vårt fortsatta arbete att öka produktiviteten levererade vi marginalförbättringar och tvåsiffrig tillväxt på det operativa resultatet”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.

–      Den totala orderingången +8%[1]; upp inom alla divisioner och regioner

–      Basorderingången +9%; upp inom alla divisioner och regioner

–      Intäkter +1%

–      Kvoten bokade order/fakturering[2] låg på 1,07, >1 inom alla divisioner

–      Operativ EBITA-marginal2 upp 60 punkter till 13,0%

–      Operativt resultat per aktie2 +27%4

–      Nettovinst 681 miljoner dollar, +30%

–      Kassaflöde från rörelseverksamheten 1 010 miljoner dollar; stabilt kassaflöde förväntas för helåret

 

[1]Utveckling av orderingång, basorderingång från tredje part och intäkter på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal.

[2]För non-GAAP measures, se bilagan ”Supplemental Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.

”Under det andra kvartalet drev vi en ordertillväxt inom alla divisioner och alla regioner. Tack vare vårt fortsatta arbete att öka produktiviteten levererade vi marginalförbättringar och tvåsiffrig tillväxt på det operativa resultatet”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Vi har slutfört förvärvet av GE Industrial Solutions inom utlovad tidsram och har påbörjat integreringen för fullo tillsammans med våra nya kollegor.”

”Med ett disciplinerat fokus på kraftfullt genomförande fortsätter våra fyra divisioner sitt arbete mot effektivitet i världsklass”, tillägger han. ”Dessa resultat visar att vår omvandling de senaste åren levererar.”

Utsikter på kort sikt

Makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden växer samtidigt som det finns ökande geopolitiska osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

Power Grids

Tillväxttakten för basorder från tredje part fortsatte och ökade med 7 procent (9 procent i dollar). Den totala orderingången ökade med 5 procent (6 procent i dollar). Power Up-projekten och ABB Ability™-lösningarna har fått genomslag. Förnybara energikällor, digitalisering av elnätet och upphämtningen inom sektorerna industri och transport bidrog till tillväxten. I slutet av andra kvartalet var orderstocken 4 procent lägre (6 procent i dollar) jämfört med året innan. Intäkterna var 8 procent lägre (6 procent i dollar) på grund av den lägre ingående orderstocken. Operativ EBITA-marginal var 9,7 procent, huvudsakligen på grund av lägre intäkter och investeringar i det pågående Power Up-programmet. Projekt för kostnadshantering finns på plats. 

Electrification Products

Orderingången totalt ökade 6 procent (9 procent i dollar) medan basorder från tredje part förbättrades 4 procent (7 procent i dollar). Ordertillväxten var bred och alla affärsenheter, i synnerhet produkter, presterade väl inom alla regioner. Intäkterna ökade med 4 procent (7 procent i dollar). Operativa EBITA-marginaler ökade med 100 punkter på årsbasis, och drog god nytta av prisåtgärder och hållbara produktivitetssatsningar.  

Industrial Automation

Den totala orderingången (inklusive B&R och valutaeffekter) ökade 34 procent medan basordertillväxten från tredje part ökade 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. På jämförbar basis steg den totala orderingången 15 procent medan basorder från tredje part steg 9 procent. Investeringarna fortsatte för specialfartyg liksom selektiva investeringar inom processindustrier, i synnerhet olja och gas. Basorder växte inom alla branscher, med en tvåsiffrig tillväxt inom service. I slutet av andra kvartalet var orderstocken 4 procent lägre (1 procent lägre i dollar) jämfört med året innan. Intäkterna var stabila under kvartalet, vilket speglar intäkter från starka produktorder, något som kompenserade för den lägre ingående orderstocken. Operativ EBITA-marginal förbättrades 70 punkter stöttat av en positiv mix och ett starkt projektgenomförande.

Robotics and Motion

Basorderingången från tredje part ökade 16 procent (20 procent i dollar) medan den totala orderingången ökade 11 procent (15 procent i dollar) under kvartalet. Ordertillväxt uppnåddes i alla affärsenheter och regioner, där efterfrågan från processindustrier fortsatte återhämtningstrenden. Intäkterna ökade med 8 procent (11 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal ökade 100 punkter på årsbasis till 16,1 procent tack vare positiva volymer och mix liksom fortsatta produktivitetssatsningar.

Strategin Next Level

ABB har sedan 2014 genomfört sin strategi Next Level med fokus på lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete. De senaste åren har ABB format sina divisioner till fyra marknadsledande, entreprenörsinriktade enheter, har gjort ett kvantumsprång inom digitalisering tack vare ABB Ability™, har accelererat takten för verksamhetsutveckling och har stärkt ABB:s varumärke.

Koncernresultat andra kvartalet 2018 

Order 

Den totala orderingången steg 8 procent (14 procent i dollar), upp inom alla divisioner och regioner jämfört med för ett år sedan. Basorder (klassificerade som order under 15 miljoner dollar) ökade 9 procent (14 procent i dollar), upp inom alla divisioner och regioner. Stora order utgjorde 7 procent av totala orderingången, jämfört med 8 procent samma kvartal 2017. ABB:s omfattande digitala erbjudande, ABB Ability™, bidrog starkt till kvartalets ordertillväxt.

Kvoten bokade order/fakturering ökade till 1,07 vid kvartalets slut jämfört med 0,99 föregående år.

Serviceorder ökade 2 procent (5 procent i dollar) trots en tuff jämförelseperiod. Serviceorder stod för 19 procent av totala orderingången, jämfört med 20 procent samma period föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen avseende förvärvet av B&R har gett en positiv nettoeffekt på 3 procent på den totala redovisade orderingången. En starkare dollar jämfört med samma period förra året gav en positiv valutaeffekt på 3 procent på redovisad orderingång.

Marknadsöversikt

ABB såg en stark efterfrågan från alla regioner under kvartalet:

      Den totala orderingången från Europa steg 10 procent (22 procent i dollar) där positiva bidrag från Tyskland, Italien, Storbritannien, Norge, Spanien och Frankrike mer än väl kompenserade för nedgångar i Sverige, Finland och Schweiz. Basorder steg 12 procent (24 procent i dollar) där Italien och Storbritannien var de huvudsakliga bidragsgivarna.

      Nord- och Sydamerika levererade en ökning med 7 procent i total orderingång (7 procent i dollar). Det noterades en högre orderingång i USA, Kanada och Mexiko. Basorderingången ökade med 7 procent (7 procent i dollar). USA ökade, på jämförbar basis, med 6 procent (7 procent i dollar) i total orderingång och 7 procent (8 procent i dollar) i basorderingång.

      I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) ökade den totala orderingången med 7 procent (11 procent i dollar) med en god orderingång från Kina, Indien och Förenade Arabemiraten. Basorderingången steg 7 procent (12 procent i dollar) där positiva bidrag från Kina, Indien och Australien mer än väl kompenserade för en lägre orderingång i Sydkorea och Sydafrika. I Kina ökade den totala orderingången och basorder 20 procent respektive 23 procent (29 respektive 32 procent i dollar).

Efterfrågan ökade inom flertalet av ABB:s viktigare kundsegment:

      Efterfrågan inom energisektorn var blandad under andra kvartalet. Aktiviteter avseende integrering till elnätet för förnybara energikällor och investeringar i förbättring av elnätets stabilitet, i synnerhet genom digitalisering, fortsatte att växa. Större investeringar i elnätet, till exempel långdistanslänkar, var fortsatt dämpad.

      Efterfrågan inom industrin hade en god tillväxt med en bred kundbas under kvartalet. Processindustrier, inklusive olja och gas samt gruvverksamhet, fortsatte att öka sina investeringar där investeringarna i anläggningstillgångar koncentrerades på uppgradering och automatisering av redan befintliga tillgångar. Ett fortsatt fokus på utvalda industrier som livsmedel och drycker samt bilindustrin visade sig gynnsam för tillväxttakten på order, i synnerhet vad gäller ABB:s automatiserings- och robotlösningar.

      Efterfrågan inom transport och infrastruktur var stabil med en god orderingång vad gäller elektrifiering av järnvägar, från byggsektorn och inom specialfartyg. Höjdpunkter under kvartalet innefattar en fortsatt stark tillväxt inom datacenter och för snabbladdningslösningar för elfordon.

Intäkter

Intäkterna steg 1 procent (5 procent i dollar), något som stöddes väl av en fortsatt stabil tillväxt inom Robotics and Motion samt Electrification Products. Detta dämpades av stabila intäkter inom Industrial Automation och lägre intäkter inom Power Grids på grund av den lägre ingående orderstocken inom båda dessa divisioner.

Serviceintäkterna steg 13 procent (16 procent i dollar) och stod för 19 procent av de totala intäkterna jämfört med 17 procent föregående år. Tillväxten inom tjänster stärktes av ABB:s ledande digitala portfölj, lösningarna i ABB Ability™.

Förändringar i valutakurser resulterade i en positiv valutaeffekt på redovisade intäkter med 2 procent. Förändringar i verksamhetsportföljen gav en positiv nettoeffekt på 2 procent på redovisade intäkter.

Operativt EBITA

Operativt EBITA på 1 167 miljoner dollar ökade 8 procent i lokal valuta (12 procent i dollar) under andra kvartalet. Den operativa EBITA-marginalen ökade med 60 punkter till 13 procent tack vare ett fortsatt produktivitetsarbete. ABB fortsatte att investera i försäljning, varumärke och ABB Ability™ under kvartalet.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie 

Nettovinsten blev 681 miljoner dollar, upp 30 procent jämfört med 525 miljoner dollar året innan. ABB:s operativa nettovinst2 steg 27 procent till 810 miljoner dollar. Resultatet per aktie på 0,32 dollar var 30 procent högre jämfört med föregående år. Det operativa resultatet per aktie på 0,38 dollar var 28 procent högre och 27 procent högre i konstant valuta4.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 1 010 miljoner dollar jämfört med 467 miljoner dollar andra kvartalet 2017. Jämfört med för ett år sedan speglar kassaflödet främst en förändring i tidpunkten för utbetalningar av stimulansåtgärder för personalen, som utbetalades under första kvartalet i år medan de utbetalades under andra kvartalet 2017. ABB förväntar sig ett stabilt kassaflöde för helåret. 

Power Grids

Tillväxttakten för basorder från tredje part fortsatte och ökade med 7 procent (9 procent i dollar). Den totala orderingången ökade med 5 procent (6 procent i dollar). Power Up-projekten och ABB Ability™-lösningarna har fått genomslag. Förnybara energikällor, digitalisering av elnätet och upphämtningen inom sektorerna industri och transport bidrog till tillväxten. I slutet av andra kvartalet var orderstocken 4 procent lägre (6 procent i dollar) jämfört med året innan. Intäkterna var 8 procent lägre (6 procent i dollar) på grund av den lägre ingående orderstocken. Operativ EBITA-marginal var 9,7 procent, huvudsakligen på grund av lägre intäkter och investeringar i det pågående Power Up-programmet. Projekt för kostnadshantering finns på plats. 

Electrification Products

Orderingången totalt ökade 6 procent (9 procent i dollar) medan basorder från tredje part förbättrades 4 procent (7 procent i dollar). Ordertillväxten var bred och alla affärsenheter, i synnerhet produkter, presterade väl inom alla regioner. Intäkterna ökade med 4 procent (7 procent i dollar). Operativa EBITA-marginaler ökade med 100 punkter på årsbasis, och drog god nytta av prisåtgärder och hållbara produktivitetssatsningar.  

Industrial Automation

Den totala orderingången (inklusive B&R och valutaeffekter) ökade 34 procent medan basordertillväxten från tredje part ökade 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. På jämförbar basis steg den totala orderingången 15 procent medan basorder från tredje part steg 9 procent. Investeringarna fortsatte för specialfartyg liksom selektiva investeringar inom processindustrier, i synnerhet olja och gas. Basorder växte inom alla branscher, med en tvåsiffrig tillväxt inom service. I slutet av andra kvartalet var orderstocken 4 procent lägre (1 procent lägre i dollar) jämfört med året innan. Intäkterna var stabila under kvartalet, vilket speglar intäkter från starka produktorder, något som kompenserade för den lägre ingående orderstocken. Operativ EBITA-marginal förbättrades 70 punkter stöttat av en positiv mix och ett starkt projektgenomförande.

Robotics and Motion

Basorderingången från tredje part ökade 16 procent (20 procent i dollar) medan den totala orderingången ökade 11 procent (15 procent i dollar) under kvartalet. Ordertillväxt uppnåddes i alla affärsenheter och regioner, där efterfrågan från processindustrier fortsatte återhämtningstrenden. Intäkterna ökade med 8 procent (11 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal ökade 100 punkter på årsbasis till 16,1 procent tack vare positiva volymer och mix liksom fortsatta produktivitetssatsningar.

Strategin Next Level

ABB har sedan 2014 genomfört sin strategi Next Level med fokus på lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete. De senaste åren har ABB format sina divisioner till fyra marknadsledande, entreprenörsinriktade enheter, har gjort ett kvantumsprång inom digitalisering tack vare ABB Ability™, har accelererat takten för verksamhetsutveckling och har stärkt ABB:s varumärke.

Samtliga divisioner inom ABB driver en lönsam tillväxt på viktiga marknader med nya och befintliga digitala totallösningar med ABB Ability™ som kan sluta kretsloppet med uppkopplade enheter och som bygger på det intelligenta molnet. Divisionerna fortsätter att fokusera på kraftfullt genomförande, bygger vidare på befintlig tillväxttakt och fortsätter att investera i tillväxt med en starkare koppling mellan ersättning och leverans av verksamhetsresultat.

ABB är idag bättre positionerat på bättre marknader med en slimmad och stärkt portfölj med två tydliga erbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter.

Lönsam tillväxt

ABB:s erbjudande inom digitala lösningar, ABB Ability™, är väsentligt för företagets satsningar på att driva en lönsam tillväxt. Erbjudandet innehåller fler än 210 ABB Ability™-lösningar som tillgodoser kundernas behov inom energisektorn, industrin samt transport och infrastruktur. Under kvartalet tog ABB hem en order från det danska gröna energibolaget Ørsted om att integrera havsbaserad vindkraft med Storbritanniens elnät. Som en del av ordern kommer ABB att leverera sina marknadsledande digitala ABB Ability™-baserade lösningar för att säkerställa tillförlitlighet och effektivitet i elnätet. ABB arbetar också tillsammans med Yitai Group, ett kemiföretag i Kina. ABB kommer att tillhandahålla totallösningar med ABB Ability™ som möjliggör högsta produktivitetsnivå i de nya anläggningarna. Detta är den första ordern i en serie digitala projekt för Yitai Group.

Under andra kvartalet tillkännagav ABB en investering på 100 miljoner euro i ett forsknings- och utvecklingscenter i Eggelsberg i Österrike som kommer att driva innovationer inom maskin- och fabriksautomatisering, inklusive artificiell intelligens och maskininlärning. ABB tillkännagav också en investering på cirka 30 miljoner dollar i en ny toppmodern tillverkningsenhet för Power Grids transformatorerbjudande i Sverige.

Uppdatering om förvärvet av GE Industrial Solutions (GEIS)

Tack vare den löpande portföljhanteringen förskjuter ABB sin tyngdpunkt. Koncernen slutförde förvärvet av GE Industrial Solutions (GEIS) den 30 juni 2018. Genom att förvärva GEIS stärker därmed ABB koncernens position som nummer två inom elektrifiering globalt och utvidgar koncernens exponering på den attraktiva nordamerikanska marknaden – som redan är ABB:s största marknad – samt verksamhet i tidig konjunkturcykel. GEIS integreras med ABB:s division Electrification Products (EP) som en ny affärsenhet under namnet Electrification Products Industrial Solutions (EPIS). EPIS har sitt huvudkontor i Atlanta i Georgia och har cirka 14 000 anställda runt om i världen.

Cirka 200 miljoner dollar i årliga kostnadssynergier förväntas per år fem. ABB kommer att realisera värde genom en harmonisering av produkt- och teknikportföljen, i synnerhet genom att koppla samman erbjudanden om ABB Ability™ med den omfattande installerade basen. Synergieffekter kommer också att extraheras från optimering av anläggningarna, besparingar inom leveranskedjan samt minskade försäljnings- och administrationskostnader. Det förväntas att integreringen av GEIS kommer att ge en negativ påverkan på cirka 60 punkter på ABB-koncernens operativa EBITA-marginal under andra halvåret 2018 och cirka 260 punkter på EP:s operativa EBITA-marginal. ABB strävar efter att återhämta marginalen för divisionen EP efter en initialt dämpande effekt till ett målintervall för den operativa EBITA-marginalen på femton till nitton procent under 2020. Transaktionen innefattar en långsiktig strategisk leverantörsrelation med GE och medger ABB:s användning på lång sikt av GE:s varumärke.

Kraftfullt genomförande

ABB fortsätter att dra nytta av sina pågående satsningar på kostnadshantering och produktivitet. Under kvartalet gick prissättnings- och besparingsåtgärderna om inflationen för råmaterial, vilket stöder ABB:s pågående mål att kompensera för tre till fem procent av koncernens säljkostnader varje år.

Koncernens fokus på kvalitet och drift bygger på ABB:s 1 000-dagarsprogram som slutfördes under 2017. De resultatklyftor som företaget blivit varse tack vare kundernas feedback håller rigoröst på att identifieras och åtgärdas med metoder från Lean Six Sigma. ABB har för närvarande 1 500 pågående förbättringsprojekt som leds av respektive division.

Affärsdrivet samarbete

Strategiska partnersamarbeten under andra kvartalet inkluderade bildandet av en ny global strategisk allians för att tillhandahålla edge data center-lösningar i industriklass mellan ABB och Rittal där företagen bygger vidare på tidigare framgångsrika samarbeten samt en programvaruallians för samarbetande robotar med Kawasaki Heavy Industries.

ABB fortsätter att bygga upp en strategisk varumärkespositionering genom samarbetet med ABB Formula E-serien inom elbilsracing som ger en unik plattform för att uppvisa ett ledarskap inom e-mobilitet.

Utsikter på lång och kort sikt

Makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden växer samtidigt som det finns ökande geopolitiska osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

De attraktiva efterfrågeutsikterna i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och infrastruktur – drivs på lång sikt av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB är väl positionerat att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med sin starka marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka.

ABBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT