Apr 20, 2016

ABB delårsrapport: framsteg på utmanande marknader


”Under första kvartalet förbättrade vi vår marginal och ökade kassaflödet”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”Vår stabila basorderingång och en kvot bokade order/fakturering på 1,17 visar att vårt fokus på organisk tillväxt och den nya marknadsorienterade organisationen ger resultat på dessa utmanande marknader.”

2016-04-20: Första kvartalet i sammanfattning

  • Lönsamhet och kassaflöde ökade tack vare genomförande av strategin Next Level
  • Basorderingången stabil [1] , [2] , orderingången ned 7% totalt, speglar utmanande jämförelse med första kvartalet 2015
  • Intäkterna ned 2% till följd av lägre kortcykliska volymer och tidpunkterna för orderstocken
  • Operativ EBITA-marginal2 upp 0,9 procentenheter till 12,0%
  • Power Grids i målspannet för marginal; strategisk portföljöversyn i Power Grids på god väg
  • Rörelseresultat per aktie2 +3% [3]
  • Kassaflöde från rörelsen upp omkring 200 miljoner dollar
  • Finansiella resultatet påverkat av valutaeffekter till följd av den starkare US-dollarn


[1] Utveckling av orderingång, intäkter och orderstock på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal. 

[2] För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q1 2016 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.

[3] Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen)

”Våra strategiska initiativ gynnar förbättrad produktivitet och kapitalstyrning”, säger han. ”Vi fortsätter vårt kraftfulla genomförande och våra kapacitetsanpassningar inom till exempel Discrete Automotion and Motion, där vi sekventiellt har förbättrat våra marginaler. Dessutom inledde de nybildade divisionerna Power Grids och Electrification Products med att nå sina målspann för marginal.”

”Den strategiska portföljöversynen i divisionen Power Grids är på god väg och vi kommer att rapportera om den på vår kapitalmarknadsdag den 4 oktober 2016.”

”Med vår starka finansiella ställning och en resurseffektivare, mer marknadsorienterad organisation står ABB väl positionerat för att klara fortsatta motvindar på marknaden och driva lönsam, långsiktig tillväxt”, tillägger han.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT