Foto: Pixabay.

Jan 4, 2019

9 klimatpolitiska krav på nästa regering


Svensk industri har tagit fram färdplaner för att på sikt göra Sverige fossilfritt, men för att nå målen krävs politiska beslut, skriver företrädare för industrin på DN Debatt idag.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige samt nio företrädare för olika industribranscher presenterar idag nio klimatpolitiska krav på nästa regering.

"Industrin har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige och är beredd att vara med och driva på utvecklingen, men då måste den kommande regeringen snabbt ta beslut som möjliggör en sådan transformation. Vi erbjuder en unik chans att stödja transformationen på ett sätt som både gynnar klimatet och konkurrenskraften," skriver de på DN Debatt idag. Förutsättningarna att nå målet är goda menar de.

"Sverige bör investera i olika transformativa lösningar så att vi kan vara en permanent världs­utställning för ny teknik. Enligt de nio färdplanerna kan till exempel stålet vara fossilfritt senast 2045, bygg- och anläggningssektorn halvera utsläppen till 2030, den första gruvan vara helt elektrifierad 2035 och flyget fossilfritt 2045 för att nämna några av våra egna mål."

Men industrins löften bygger på villkoren att riksdagen tar de beslut som behövs för att färdplanerna ska kunna genomföras, en ny, omvänd ordning där näringslivet går före och politiken har svårt att hänga med, menar man.

Läs hela artikeln på DN Debatt 2019-01-04

eller på Jernkontorets webbplats

De nio kraven på den nya regeringen i korthet:

1.
Den allra viktigaste förutsättningen för att industrin ska bli fossilfri är tillgång till fossilfri el. 

2.
Industriklivet bör utvecklas och förstärkas. Att göra stora tekniksprång som fossilfritt stål, eller att utveckla klimatneutral cement är riskabla projekt i en öppen ekonomi. 

3.
Klimatklivet bör behållas och utvecklas för att bli mer relevant även för den exporterande industrin, till exempel för investeringar och uppskalning av ny teknik för produktion av biodrivmedel. 

4.
Ta fram en CCUS-strategi (Carbon capture, utilisation and storage). Enligt IPCC måste vi nolla våra utsläpp och dessutom binda och lagra kol­dioxid under lång tid.

5.
Tillståndsprocesserna måste vara mer förutsägbara, effektiva och rättssäkra om industrin ska kunna ställa om. Utdragna men framför allt osäkra processer försvårar centrala investeringsbeslut i kapitalintensiva verksamheter såsom kraftindustri och gruvor. 

6.
Lägg fram en bioekonomisk strategi med fokus på att råvaror från jord och skog ska ge ökad andel bioenergi och förnybara material i samhället inklusive i förpackningar som i dag är fossilbaserade. 

7.
Genomför den framlagda godsstrategin. Godstransportpolitiken har varit eftersatt i många år och nu är det viktigt att stora investeringar genomförs för att underlätta handeln. 

8.
Den offentliga upphandlingen på cirka 700 miljarder måste användas för att köpa fossilfria och klimatneutrala tjänster och varor så att vi som går före får betalt för de stora riskabla investeringar som vi genomför.

9.
Staten måste utveckla åtgärder som sänker risken för de som investerar i transformativa lösningar. Det kan till exempel handla om investeringskrediter som vissa former av garantipriser i samband auktionering av olika industrikoncessioner likt den som finns för vindkraftsetableringar i många länder.

"Med en klok och väl avvägd klimatpolitik har Sverige en chans att påverka andra länder genom att visa på det positiva sambandet mellan fossilfrihet och välfärdsutveckling."

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige 
Per Ahl, vd, Svemin 
Karin Brynell, vd, Svensk Dagligvaruhandel 
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier 
Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag 
Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna 
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong 
Niklas Nordström, ordförande, Svenskt flyg 
Magnus Ohlsson, vd, Cementa 
Bo-Erik Pers, vd, Jernkontoret

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT