FoU Ovako Hofors. Foto: Peter Phillips.

May 7, 2018

31 miljoner till kompetensförsörjning inom metallindustrin


Satsningen är en följd av att regeringens samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 31 miljoner kronor på projekt som ska stärka och säkra framtidens kompetensförsörjning inom den svenska metallindustrin. Satsningen är en följd av att regeringens samverkansprogram 5, ”Uppkopplad industri och nya material”, prioriterat att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland ungdomar.

Nio olika projekt har i utlysningen ”Kraftsamling för framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin” beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

– För att våra industrier ska fortsätta kunna vara internationellt konkurrenskraftiga måste de kunna försörja sig med kompetens, och en viktig aspekt av det är att vara attraktiva som arbetsgivare. Det finns många åsikter om hur man blir det. Med den här satsningen hoppas vi kunna gå mera på djupet och få bättre kunskap om hur vi kan skapa engagemang kring vår industri, som är en av nycklarna för att skapa en hållbar framtid på riktigt, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material.

Som grund och inspirationskälla för utlysningen låg Metalliska materials kartläggning ”Jag kom, jag såg, jag stannade”. Kartläggningen visar gjorda och pågående insatser och aktiviteter från metallindustrin, men också från andra aktörer, vilka på olika sätt bidrar till att öka attraktiviteten och säkra kompetensförsörjningen i metallbranschen.

De nio nya projekten inom Metalliska material har sammanlagt fått över 16 miljoner kronor i stöd från regeringens samverkansprogram via Vinnova.

De beviljade projekten är:

FÖSA ”Få ett öga för stålarbete”: Syftet med projektet är att med hjälp av eye-trackningteknik fånga upp expertis från personal för att introducera nya medarbetare i produktionen, kompetensutveckla befintliga medarbetare samt för att övervinna språkhinder vid anställning av nyanlända. Projektet ska använda och utveckla Tobii glasses 2.0 – eye-trackingglasögon som kan spåra vart operatören riktar sin uppmärksamhet.

– Jag ser fram mot att jobba med en jättespännande grupp människor och få chansen att tillämpa ny teknik för att hjälpa till och tackla en av de största utmaningarna inom metallindustrin – kompetensförsörjningen, säger Martin Arvidsson, senior research advisor hos Tobii samt koordinator för projektet FÖSA.

FÖSA har en total budget på 6,3 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner kommer från Vinnova.

ARB4.0 ”Attraktiva arbetsplatser genom industri 4.0”: Projektet utgår från industri 4.0 / digitalisering och ska studera vad de innebär i förändrad kompetens och arbetssätt för stålindustrin. Fokus ligger på kontrollrumsarbete men inkluderar även behoven av kompetensutveckling hos entreprenörer. En vision av hur framtidens kontrollrums- och processoperatörsarbete kan se ut för att skapa jämställda, attraktiva och effektiva arbetsplatser.

– Det är ett spännande projekt där både fack och arbetsgivare ska öka sin kompetens att möta den nya tekniken, Industri 4.0. Vi ska försöka se till att nya arbetsplatser och arbetsuppgifter blir goda arbeten som kan locka morgondagens ungdomar till industrin, säger Jan Johansson, professor vid Luleå tekniska universitet samt koordinator för projekt ARB4.0.

ARB4.0 har en total budget på 5 miljoner kronor, varav 2,9 kronor är stöd från Vinnova.

”Utveckling av inspirerande och kunskapsutvecklande innovationsmiljöer för stål och metaller i en hållbar värld”: Projektet ska ta fram en digitaliserad utställning för kunskapsutveckling på 2047 Science Center (tidigare Framtidsmuséet) på temat "Stål och metaller i en hållbar värld". Projektet ska bland annat resultera i en exempelutställning, innehållande gamifierat lärande, runt utvalda områden hos Ovako Hofors.

– Vi är väldigt glada att för att tillsammans med Ovako få möjlighet att utveckla vad vi kallar för ”innovationsmiljöer för kunskapsutveckling”. Innovationsmiljön hos Ovako i Hofors ska utgöra referens för fortsatt utveckling mot en innovationsmiljö för stål och metaller, säger Tobias Mårtensson, vd på 2047 Science center och koordinator för projektet.

Projektet har en total budget på 1,2 miljoner kronor, varav 700 000 kronor är stöd från Vinnova.

ASK II ”Attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning II”: Projektet är en fortsättning av den redan genomförda förstudien ASK där rekryteringssyftande aktiviteter kartlades. Projekt ASK II kommer att presentera underlag för vad som utgör svensk metallindustri och dess rekryteringsbehov framöver. Projektet ska vidareutveckla den tidigare kartläggningen för att göra den sökbar samt ta fram en modell som säkerställer kontinuerlig uppdatering och tillgänglighet. ASK II ska även studera hur personal med diversifierad bakgrund bäst tas om hand på företag. Projektet tar fokus på gjuterier och skärande bearbetning.

– ASK II är i vissa delar en direkt förlängning av det enskilda projektet ASK som vi drev under 2017. Projektet är ambitiöst med flera olika delar så nu ser vi också mycket fram emot att få se hur de här olika delarna dockar i varandra som förväntat och ge synergieffekter både inom och utanför pro­jektet, säger Patrik Svanängen, utbildningsledare på Swerea SWECAST och projektledare för ASK II.

ASK II har en total budget på 5 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor är stöd från Vinnova.

VIFI ”Väcka intresset hos framtidens ingenjörer: Syftet med projektet VIFI är att öka intresset för ingenjörsutbildningar med inriktning mot metalliska material genom att möjliggöra för elever att genomföra sina gymnasiearbeten i nära samarbete med industrin. Företag från hela Sverige kommer att delta, tillsammans med LTU, KTH, KRC (Kemilärarnas Resurscentrum) samt Swerea MEFOS.

– Jag ser mycket fram emot detta projektet och att vi kan öka intresset för de metallurgiska utbildningarna vid LTU och KTH, säger Johan Eriksson på Swerea, koordinator för projekt VIFI.

VIFI har en total budget på 1,6 miljoner kronor, varav 975 000 kronor är stöd från Vinnova.

FRiDA ”Framtidens medarbetare i dagens stålindustri” - I projektet ska det skapas virtuella och interaktiva studiebesök där elever kan uppleva en arbetsplats i industrin och lösa verklighetstrogna problem. Inom projektet ska det skapas en applikation och webblösning för interaktiva studiebesök i form av 360°-videos och interaktiv VR tillsammans med Uddeholms AB.

– Vi ser fram emot att kombinera ny digital teknik med lärande och att ta ett nytt grepp kring hur vi lockar och inspirerar ungdomar till framtidens arbetsmarknad. Stålindustrin är först ut men på sikt hoppas vi kunna öppna upp dörrar till fler slutna eller svårtillgängliga branscher och på så sätt kunna bidra till ökad medvetenhet hos unga och ökad kompetensförsörjning för Sverige, säger Sofia Talborn Björkvi, verksamhetsutvecklare på Framtidsfrön samt koordinator för projekt FRiDA.

FRiDA har en total budget på 2,7 miljoner kronor, varav 1,6 miljoner kronor är stöd från Vinnova.

COBRA ”Kompetens Mässing”: Syftet med projektet är att ta fram uppdaterat utbildningsmaterial med utgångspunkt från behovet i svensk mässingsindustri. Materialet kommer att bilda ett "grundläggande utbildningspaket för mässing" som ska kunna användas av högskola, metallproducenter och metallanvändande företag.

– Inom projektet COBRA ska ett modernt utbildningsmaterial tas fram med huvudfokus att både öka och tillgängliggöra kompetensen som finns inom mässingsindustrin i Sverige. Med projektet COBRA ser jag fram emot möten mellan representanter från industrin och akademin där vi tillsammans tar fram och paketerar den kunskap som finns inom mässing, säger Charlotta Obitz, forskare på Swerea KIMAB och projektledare för COBRA.

COBRA har en total budget på 2,6 miljoner kronor, varav 1,6 miljoner är stöd från Vinnova.

FRAMTID ”Framtida rörledningar mot alstring av metallpulver: tillväxt av ingenjörsvetenskapligt deltagande”: Inom projektet ska en kurs inom pulvermetallurgi tas fram i ett samarbete mellan KTH och ledande svenska företag. Syftet är att säkerställa att utbildningssystemet har ett innehåll som är relevant för framtidens industri och öka kontakten mellan studenter och företag.

FRAMTID har en total budget på 2 miljoner kronor, vara 883 000 kronor är stöd från Vinnova.

URBANKOLL ”Urbanisering och formalisering av Järnkoll”: Sedan 2012 har Jernkontoret drivit satsningen Järnkoll där en engagerad processledare med stöd av stålföretag besökt gymnasieskolor, geografiskt belägna i anknytning till stålföretag, 1 - 2 gånger per termin för att genomföra temadagar, speciallektioner, företagspresentationer och studiebesök. Det nya projektet URBANKOLL ska öka upptagningsytan genom att knyta helt nya skolor, främst i storstadsområden (dvs skolor utan geografisk koppling till industrin), till industrin med mål att bredda mångfalden.

– Järnkoll har hittills vänt sig till skolungdomar utanför storstäderna och i industriorterna. Ett Järnkoll i storstadsområdena ökar sannolikt antalet sökande till ingenjörsutbildningar som sedan kan tänka sig stålindustrin som arbetsgivare, säger Peter Salomon, som arbetar med rekryteringsfrågor på Jernkontoret samt är projektledare för URBANKOLL.

URBANKOLL har en total budget på 4,3 miljoner kronor, varav 2 miljoner är stöd från Vinnova.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT