Dec 18, 2018

12 tips till dig som ska köpa miljöcontainer


Vid inköp av en miljöcontainer finns en del att tänka på och ta hänsyn till.

 

Denios har listat 12 tips som ska underlätta beslutsprocessen och ge dig en säker och lagenlig förvaring av kemikalierna.

1. Säkerhetsdatablad och CAS nummer.

Vilken karaktär har ämnena som ska lagras, miljöfarligt/oxiderande/brandfarligt eller explosionsfarligt? Börja med att ta fram säkerhetsdatabladet, där finns riktlinjer och rekommendationer kring hur ämnet ska förvaras.

2. Förvaring inomhus eller utomhus

Vad passar verksamheten bäst? Placering av miljöcontainern inomhus eller utomhus?

3. Vilken mängd kemikalier ska förvaras?

Hur stora eller små mängder ska du förvara? Fundera kring antal behållare/totalt antal liter. Hur kommer behållarna förvaras? Som lösa behållare eller använder ni EU- pallar eller Kemipallar?  Kom även ihåg att vid förvaring av farliga kemikalier kan tillstånd från länsstyrelsen och andra berörda myndigheter behövas.

4. Invallning av kemikalier

Vid förvaring av brandfarlig och miljöfarliga finns krav på invallning som ska förhindra att läckage sprids okontrollerat. Uppsamlingsvolymen beräknas: 100% av den största behållaren och 10% av resterande. I vattenskyddsområde gäller 100% uppsamlingsvolym.

5. Säkerhetsavstånd vid förvaring av brandfarlig vara.

Hur ser säkerhetsavståndet till övriga byggnader ut? Vid lagring av brandfarliga vätskor krävs ett säkerhetsavstånd på 12 m till angränsande byggnader. Om detta inte kan hållas finns brandklassade miljöcontainers. En korrekt installerad brandklassad miljöcontainer anses som ett brandtekniskt avskilt utrymme och kan därmed användas för förvaring av större mängd brandfarlig vara även inomhus.

6. Är samlagring av kemikalierna tillåtet?

Ska olika ämnen lagras tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner. Kemikalier som kan reagera med varandra bör inte förvaras i samma invallning. I vissa fall kan även separat ventilation krävas, till exempel för syra respektive natriumhypoklorit. Enligt SÄIFS 200:2 6.3.1 får inte heller brandfarliga vätskor förvaras med brandfarlig gas eller lättantändligt gods.

7. Förvaring av IBC, fat eller både och?

Miljöcontainrarna är måttanpassade för att få en så optimerad lagring av IBC, fat eller småbehållare som möjligt. Detsamma gäller en s.k. blandad lagring där en del består av IBC och resten av fat. Det är därför en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut i dag och kommande framtid.

8.  Vilken ventilation krävs vid förvaring av kemikalier?

Kommer förpackningarna lagras fabriksförslutna kallas lagringen passiv och en naturlig ventilation räcker oftast. Teknisk ventilation krävs:

  • Vid aktiv förvaring dvs. när du förvarar brandfarliga vätskor i öppna behållare
  • Vid förvaring av starka, luktande ämnen
  • När det finns risk för att miljöcontainern inte långsiktigt klarar ex-zonerna.

Det är viktigt att ventilationen omfattar hela miljöcontainern. Det måste finnas öppningar för tilluft och frånluft upptill respektive nedtill samtidigt som det måste finnas tillräckligt med fri yta för luften att cirkulera på mellan hyllplanen.

9. Förvaring av frätande ämnen

Ska syror förvaras kvävs att uppsamlingskärlen klarar frätande ämnen och bör därför utrustas med syrabeständiga uppsamlingskärl.

10. Fathantering och lastning och lossning av IBC

Hur fungerar lastning och lossning av varorna? En smidig och säker fathantering underlättar arbetsprocesserna. Fundera kring om lastning och lossning kommer ske med gaffeltruck eller manuellt. Placeringen av dörrarna anpassas efter hur lastningen och lossningen sker samt om lagringen av fat exempelvis ska vara stående eller liggande.

11. Förvaring av frostkänsliga ämnen

Sjunkande temperatur kan vara förödande för frostkänsliga ämnen som är vanliga i livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin men även i färg- och kosmetikaindustrin. En isolerad miljöcontainer med värmesystem skyddar temperaturkänsliga ämnen mot frost.

12. ATEX- klassad miljöcontainer

Enligt EU direktiv ska produktions-, lager och distributionsanläggningar, där explosionsfarliga blandningar av brandfarliga gaser eller damm och luft uppstår, delas in i zoner av användaren. Utrustning och skyddssystem måste då uppfylla kraven i ATEX- direktivet för att få användas i explosionsskyddade områden. Finns det behov av explosionsskydd finns ATEX-klassad miljöcontainer.

Mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av Spillskydd

DENIOS började redan 1986 att bygga upp kompetens inom området lagenlig lagring och säker hantering av kemikalier och erbjuder lösningar för effektivt skydd av människor, miljö och företagsvärden. Genom sin långa erfarenhet och kompetens blir DENIOS även en rådgivande part för företagen i att möta den utmaning som förvaring av kemikalier innebär.

Följ länken för mer information om DENIOS Miljöcontainer >>
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT